top of page

Oberta la convocatòria dels ajuts de la Generalitat pel sector turístic del Ripollès i Cerdanya

Updated: Jan 13, 2021


La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria dels:


a) Ajuts directes al sector turístic de les comarques del Ripollès i la Cerdanya afectades pel tancament perimetral per la Covid-19.

b) Ajuts extraordinaris per al sector de la restauració, comerç al detall i serveis assimilats del Ripollès i la Cerdanya afectats per la COVID-19.

 

RESOLUCIÓ EMC/22/2021, d'11 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914). PERSONES BENEFICIÀRIES Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques de la Cerdanya i del Ripollès donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

 1. Guies de turisme de Catalunya habilitats i guies de muntanya.

 2. Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

 3. Agència de viatges.

 4. Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes (rutes guiades, escoles d’esquí...).

Queden incloses també les explotadores d’habitatges turístic. REQUISITS ESPECÍFICS a) En el cas dels guies de turisme de Catalunya habilitats, han d'estar inscrits com a tals al Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud. b) En el cas dels titulars d'establiments d'allotjament turístic, cal que els establiments estiguin inscrits al Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud. c) En el cas dels agents de viatges, han d'estar donats d'alta, concretament, en l'epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques (en endavant, IAE), secció primera, 755, corresponent a “agències de viatges”. d) En el cas dels establiments i les activitats d'interès turístic, han d'acreditar que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori. e) En el cas de les empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic, han d'estar donades d'alta, concretament, en algun dels epígrafs següents de la secció primera de l'IAE: 685, corresponent a “allotjaments turístics extrahotelers”; 686, “explotació d'apartaments privats a través d'agència o empresa organitzada”, o 861.1, “lloguer d'habitatges”. Han d'indicar en el formulari de sol·licitud l'import liquidat en concepte d'impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període de l'octubre del 2019 al setembre del 2020 per als habitatges d'ús turístic que gestionen, així com el nombre d'establiments en gestió que tenien al març del 2020. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària. -Guies de turisme: 1.500 € -Establiments hotelers, apartaments turístics, allotjaments rurals, empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic: 10.000 € -Agències de viatges: 1.500 € -Establiments i activitats d’interès públic: 7.500 € TERMINIS DE SOL·LICITUD El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 09:00 hores del dia 14 de gener de 2021 i fins a les 14:00 hores del setè dia hàbil. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

 • Les empreses i professionals que hagin fet una sol·licitud a la convocatòria de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya publicada amb la resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, NO hauran de fer una nova petició. Es generarà un expedient amb les seves dades que s’incorporarà en aquesta nova convocatòria.

 • Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, sent prioritàries les que no hagin optat a la convocatòria publicada amb la resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre.

 • Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica. El model normalitzat inclourà les dades de domiciliació bancària de la persona beneficiària on, si s’escau, es farà efectiu el pagament de la subvenció. Bases de la convocatòria: Cliqueu aquí Convocatòria: Cliqueu aquí


 

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris als sectors de la restauració, el comerç al detall i els serveis assimilats de les comarques del Ripollès i la Cerdanya afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 543961). PERSONES BENEFICIÀRIES Les persones en règim d’autònoms i empreses de restauració, comerç al detall i els serveis assimilats que tinguin com a mínim un establiment operatiu en algun dels municipis del Ripollès.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis assimilats aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.

 • Serveis fotogràfics.

 • Copisteries i arts gràfiques.

 • Serveis de reparacions.

 • Tintoreria i bugaderies.

 • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.

 • Serveis de menjar preparat i càtering.

Queden exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall. REQUISITS Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que des de la publicació de la Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, han vist reduïda la seva activitat un mínim del 50% respecte al mateix període de l’any anterior. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ Establiments de comerç al detall i serveis a les persones: - Aportació única de 1.500 euros. Establiments de restauració: - Aportació única de 3.000 euros. Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

 • Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya al Canal Empresa , a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

 • Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica. El model normalitzat inclourà les dades de domiciliació bancària de la persona beneficiària on, si s’escau, es farà efectiu el pagament de la subvenció. Documentació complementària a la sol·licitud Es requereix la següent documentació, apart del model normalitzat: - Fotografia de l’interior de l’establiment - Fotografia de la façana de l’establiment TERMINIS DE SOL·LICITUD El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 09:00 hores del dia 14 de gener de 2021 i fins a les 14:00 hores del dia 28 de gener de 2021 o fins a l’exhauriment del pressupost. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ El procediment de concessió de les subvencions regulades a les bases és el de concurrència no competitiva. El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, essent prioritàries les que no hagin optat a les convocatòries publicades mitjançant les resolucions de 25 d’abril de 2020 i de 26 d'octubre de 2020, i fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria. Les persones titulars d’establiments de comerç al detall, serveis, bars, restaurants o cafeteries a qui es va atorgar una subvenció en el marc de la Resolució de 25 d’abril de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880), publicada al DOGC núm. 8123 de 29.4.2020, o en el marc de la Resolució de 26 d'octubre de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19, publicada al DOGC núm. 8256 de 27.10.2020, seran considerats beneficiaris en la convocatòria de les presents bases per l'import establerts en aquestes, sense que sigui necessari que tornin a presentar sol·licitud, sempre que no s'hagin modificat les dades que van declarar i quan així es determini a la convocatòria. Bases de la convocatòria: Cliqueu aquí Convocatòria: Cliqueu aquí
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page