top of page

Aprovació inicial de la modificació núm. 9 del POUM en relació al PAU 7 i al PAU 9


El Ple del 4 d'octubre de 2019 va aprovar inicialment la proposta de modificació número 9 del POUM de Molló en relació al PAU 7 i PAU 9 de Molló (entorn Carrer de Setcases).


Actualment, el polígon d’actuació (PAU) número 7 previst planteja la construcció d’un nou vial transversal al carrer de Setcases amb cul de sac en una zona amb molt de pendent i preveu la construcció de dos edificis residencials a un dels costats d’aquest nou vial. Alhora aquest vial donarà servei a l’altre polígon PAU 9 el qual també preveu la construcció d’un edifici en aquesta zona de fort pendent.


Per la seva part, el polígon d’actuació número 9 planteja la finalització del carrer de Setcases amb una gran rotonda, i un vial transversal que dona accés a 2 edificis residencials previstos. L’altre edificació prevista està al límit sud de l’àmbit.


​El planejament vigent genera un vial nou en el PAU 7 com a prolongació del carrer Santa Magdalena, aquest vial dona accés a les noves parcel·les del PAU 7 i a les del PAU 9. Aquest vial vincula un Polígon d’actuació amb l’altre i fa inviable els sectors.


1. Vialitat

En el PAU 7 es genera un vial transversal al carrer Setcases, en el punt amb més desnivell de tots. Aquest vial vincula el PAU 7 i el PAU 9, ja que sense executar aquest vial una part dels solars del PAU 9 no tindrien accés.

El carrer Setcases necessita una amplada més generosa ja prevista en el planejament, permetent un accés millor al dipòsit d’aigua municipal. La proposta permet tenir independència un PAU de l’altre, i incorpora l’ampliació del carrer Setcases a l’àmbit del PAU 7.


2. Volum Edificis

El planejament vigent preveu edificis compactes i alts, generant volums de planta baixa i 2 plantes pis. La proposta dispersa més aquesta edificabilitat i només permet la construcció de planta baixa i primer pis. En el cas del PAU7 la disposició de l’edificabilitat es configura de forma lineal al carrer Setcases, tal i com és la resta del carrer, més coherent amb la clau de Nucli antic, i sense generar murs i talussos en les zones amb més pendent del sector.


3. Zones verdes

La proposta disposa la zona verda més vinculada a l’entorn, generant una corona verda en el límit del sòl urbà amb el no urbanitzable. Queden totes les zones enllaçades, entre el PAU 7 i el PAU 9, donant connectivitat a aquests espais lliures i possibilitant una connexió entre el camí de la Cometa i arribant pràcticament a la Font Vella.
51 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page