top of page

Aprovada inicialment la modificació 7 del POUM sobre la regulació dels usos.


El Ple del passat 2 de novembre va aprovar inicialment la modificació número 7 del POUM de Molló pel què fa a la regulació d'usos.


La modificació consisteix en modificar la regulació dels usos del POUM de Molló, i l’objecte de la seva formulació és:

  • Afegir una sèrie d’usos no recollits en el planejament vigent, així com una definició més acurada en cada cas.

  • En la modificació es descriuen de nou els següents usos: habitatge rural, habitatge d’ús turístic, residencial especial, mòbil, turisme rural i hoteler, comercial, oficines i serveis, restauració, assistencial i recreatiu.

  • Classificació d’usos provisionals i usos disconformes.

  • Incorporació d’articles nous per tal d’assimilar usos no regulats a altres que s’assemblin, la regulació segons l’ús més desfavorable en casos de simultaneïtat d’usos o l’adopció de mesures tècniques correctores en casos de possibles incidències sobre l’entorn o el medi ambient.


L’Ajuntament de Molló és el promotor de la present modificació, davant la necessitat de regular amb més precisió els usos del municipi. Així doncs, en aquesta modificació es defineixen usos no contemplats en el POUM o una descripció més acurada d’algun d’ells.


La primera de les modificacions és definir l’habitatge rural, l’habitatge d’ús turístic, per tal de recollir en l’ús d’habitatge aquests usos específics. També s’han descrit les diferents modalitats d’ús residencial. S’inclouen els usos de restauració no contemplats en el POUM actualment, i es descriu el comercial i les oficines amb més precisió. També s’incorpora l’ús assistencial així com una descripció acurada d’aquest. També es descriu l’ús recreatiu diferenciant el tipus I i el tipus II; i s’afegeix una classificació dels usos provisionals i els usos disconformes.


Ara, aquesta modificació es troba en fase d'exposició pública, i es pot consultar al web https://www.mollo.cat/modificacionspoum.


90 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page