top of page

Aprovada inicialment la modificació núm. 6 del POUM a l’àmbit del SUD 1 - Can Julià.


El Ple de l’Ajuntament de Molló, de 2 de març de 2018, va aprovar inicialment la modificació puntual número 6 del POUM de Molló, en l’àmbit del SUD-1 Can Julià.

Aquesta modificació es resumeix en:

a) l’ajust de l’àmbit del sector (actualment 34.587m², i proposta: 32.688m²),

b) no es modifiquen l’aprofitament ni les condicions urbanístiques fixades al POUM; i

c) es reordena l’edificació i es connecten els vials de Solà Morales i de Mossèn Joan Giramé, amb l’eliminació de la circumval·lació a Can Julià proposada en el POUM.

D’acord amb l’article 73.2 Decret Legislatiu 1/2010 l’aprovació inicial dels instruments de planejament obliga a l’Administració actuant a acordar la suspensió de l’atorgament de les llicències de parcel·lació, edificació i enderrocament en els àmbits per als quals les noves determinacions comportin modificació de règim urbanístic. El termini de suspensió serà de dos anys.

De conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, se sotmet a informació pública per termini d’un mes, a comptar des de la data de l’última publicació obligatòria al BOP de Girona, a l’E-Tauler del web municipal www.mollo.cat i a un periòdic de difusió al municipi.

Durant aquest termini qualsevol interessat pot examinar l’expedient 9999-000021-2017 a les dependències municipals situades al Carrer de Sant Sebastià, 2, de Molló (Ripollès), o bé al web http://www. mollo.cat/modificacionspoum, perquè formulin les al·legacions que es considerin oportunes.

El termini de consulta pública i presentació d’al·legacions finalitzarà el 7 de maig de 2018 (inclòs).

32 views0 comments

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page