top of page

Arrenquen els pressupostos participatius! Digues en què cal gastar fins a 15.000€!Amb l'entrada al mes de març de 2020, arrencaran els primers pressupostos participatius de Molló. El govern municipal, a partir de la Regidoria d'Afers Culturals, Agenda Digital i Participació, ha aprovat el Reglament dels Pressupostos Participatius i ha dotat una partida pressupostària de 15.000€ perquè els ciutadans i ciutadanes a través d'aquest procés decideixin en què cal gastar-los.


Ara, es posa en marxa la primera fase d'aquest procés, la fase 1, que consisteix en la presentació de propostes, i que es podrà fer des de l'1 de març al 31 de març de 2020. Poden presentar propostes les persones empadronades al municipi i que siguin majors de 16 anys. Les propostes es podran presentar mitjançant un formulari que es trobarà disponible al web https://www.mollo.cat/participapressupost o bé presencialment a les oficines de l'Ajuntament.


El nombre de propostes que pot presentar cada persona és de màxim 3 i s’hauran de presentar de forma individual ( 1 formulari = 1 proposta). Si una persona presenta més de 3 propostes quedaran automàticament totes les propostes presentades descartades.


Les propostes hauran de complir els criteris següents:


  • Criteri de naturalesa d’inversió: Les propostes presentades han de ser considerades inversions (capítol 6 del Pressupost municipal). S’entén com a inversió aquelles despeses destinades a la creació o adquisició de béns materials de naturalesa inventariable i que no comportin ni despesa corrent anual ni plurianual, més enllà de les mínimes necessàries per a la seva conservació i manteniment.

  • Criteri de legalitat: Les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi, i no entrar en contradiccions amb normatives de rang superior.

  • Criteri de competències municipals: Les accions a dur a terme d’acord a les propostes seran, necessàriament, competència municipal.

  • Criteri econòmic: les propostes presentades poden anar des de 1€ fins a 15.000€ (IVA inclòs) per a l'any 2020.

  • Criteri de viabilitat tècnica: Tècnics de l’Ajuntament valoraran la viabilitat dels projectes presentats en concepte de competències, capacitats i legalitat.

  • Criteri d’implementació: Totes les propostes s’hauran de poder implementar amb un termini màxim d’un any natural.

  • Criteri de sostenibilitat: es farà referència a la sostenibilitat financera del projecte.

  • Criteri d’inclusivitat: Les propostes presentades hauran de ser inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la població.


​Quan acabi la primera fase, es prosseguirà amb la segona, que es correspon a la fase d'estudi de propostes i validació (1 d'abril a 31 de maig). La fase 3 serà la de presentació de les propostes validades (al juny, data per determinar), i la fase 4 serà la de votacions (de l'1 al 30 de juny de 2020). Finalment, la fase 5 d'execució de les propostes escollides serà des de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2020.

32 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page