top of page

Convocatòria de Ple telemàtic pel 22 de maig de 2020


S'ha convocat Ple pel divendres 22 de maig a les 20 hores. Aquest Ple serà també telemàtic a causa de la declaració de l'estat d'alarma i es podrà seguir en directe a https://www.youtube.com/watch?v=FXHfCkjLkbA.


L'ordre del dia és:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 54 a la 85 de l’any 2020.

4.- Donar compte de la tramesa al MINHAP del període mig de pagament (PMP) del 1r trimestre de 2020.

5.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1t trimestre del pressupost de 2020 al Ministeri d’Hisenda.

6.- Donar de compte de l’Informe anual emès per la Intervenció de l’Ajuntament de Molló, relatiu a les resolucions adoptades pel president/alcalde de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2019.

7.- Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 18 per causa de la pandèmia del COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma, en relació a la taxa d’ocupació de la via pública per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires.

8.- Moció per a una recuperació socioeconòmica des de la proximitat arrel de la crisi sanitària provocada pel COVID-19.

9.- Moció de l'Ajuntament de Ripoll per instar a ADIF i RENFE la recuperació de la línia ferroviària de Ripoll a Puigcerdà.

10.- Moció de l'Ajuntament de Ripoll per instar al Govern de l’Estat a adoptar mesures vinculades amb l’IVA per tal de fer front a la crisi econòmica i social derivada de la crisi sanitària.

11.- Moció de l’Ajuntament de Ripoll per instar al Govern de l’Estat Espanyol a que realitzi modificacions en el tipus d’IVA dels serveis funeraris per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social.

12.- Moció de l'Ajuntament de Llanars contra la retirada del caixer de Caixabank al municipi de Llanars.

13.- Assumptes urgents.

14.- Precs i preguntes.

45 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page