top of page

Convocatòria del Ple d'1 de març de 2019


S'ha convocat ple ordinari pel proper divendres 1 de març de 2019 a les 21 hores amb el següent ordre del dia:


ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

3.- Donar compte de la relació de factures aprovades.

4.- Donar compte de la tramesa al MINHAP del PMP 4T 2018.

5.- Donar compte de la tramesa al MINHAP de l’informe de morositat corresponent al 4t trimestre de 2018.

6.- Donar compte de la tramesa al MINHAP de l’informe d’execució del pressupost del 4t trimestre de 2018.

7.- Donar compte de la liquidació del pressupost del 2018.

8.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost núm. 2/2019 en la modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

9.- Aprovació provisional de la modificació puntual número 7 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló en relació a una regulació d’usos.

10.- Moció de suport al Consell Comarcal del Ripollès per reclamar a la Generalitat de Catalunya un pla plurianual d'inversions pels ens locals de Catalunya.

11.- Moció de suport a l'Ajuntament de Ripoll per a sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua de l'establiment d'un equip de persones retén per a dur a terme tasques de manteniment de la llera del riu, així com de la resta de rius i rieres de la comarca del Ripollès.

12.- Moció de suport a l'Ajuntament de Ripoll per instar a la Generalitat de Catalunya perquè adopti les mesures necessàries i aporti els recursos suficients per tal d'aturar i eliminar la proliferació de l'espècie invasora de la vespa velutina.

13.- Assumptes urgents.

14.- Precs i preguntes.

32 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page