top of page

Convocatòria del Ple d'11 de febrer de 2022


S'ha convocat sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament, el 11 de febrer de 2022 a les 19:00 hores a la Sala de Plens per tractar l'ordre del dia següent:


1.- Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost 2021.


2.- Donar compte de l’informe anual de les resolucions adoptades pel President de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2021.


3.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 3/2022 en la modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.


4.- Aprovació provisional de la derogació de l'ordenança fiscal núm. 4, i aprovació provisional de la nova Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.


5.- Moció de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.


43 views0 comments

Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page