top of page

Convocatòria del Ple de 2 de desembre de 2022


S'ha convocat ple ordinari pel proper 2 de desembre de 2022, a les 19 hores, a la Sala de Plens, amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 114 a la 146 de l’any 2022.


4.- Donar compte de l'informe definitiu de control permanent planificable obligatori sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) de l’exercici 2021.


5.- Dació de compte de la tramesa de les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública previstes a la LO 2/2012, per la Intervenció de l’Ajuntament de Molló, corresponent al 3r trimestre de 2022.


6.- Aprovació de l'increment en un 1,5% addicional (al 2% previst a la Llei General de Pressupostos del 2022, respecte les retribucions de 31 de desembre de 2021) de les retribucions del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Molló.


7.- Aprovació de les fitxes de Programes per a l’anualitat 2023 del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023.


8.- Aprovació inicial de l’Inventari de Camins Públics de l’Ajuntament de Molló.


9.- Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la recollida i bona gestió dels residus municipals de Molló.


10.- Moció de l’Ajuntament de Molló per a l’adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret.


11.- Moció de suport a l'Ajuntament de Ripoll per sol·licitar a la Direcció General de Trànsit i a la Subdelegació del Govern a Girona que es tornin a realitzar les proves teòriques dels permisos de conduir a Ripoll.


12.- Assumptes urgents


13.- Precs i preguntes


31 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page