top of page

Convocatòria del Ple de 2 de novembre de 2018


S'ha convocat sessió plenària de l’Ajuntament, el 2 de novembre de 2018 a les 21:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació:


ORDRE DEL DIA:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

3.- Donar compte de la relació de factures aprovades, des de la número 30 a la 38 de l'any 2018.

4.- Donar compte de la relació de factures aprovades, des de la número 39 a la 47, de l'any 2018.

5.- Donar compte de la tramesa al MINHAP del PMP del tercer trimestre 2018.

6.- Donar compte de la tramesa al MINHAP de l'execució del pressupost del tercer trimestre 2018.

7.- Donar compte de la tramesa al MINHAP de les línies fonamentals del pressupost 2019.

8.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals pel 2019.

9.- Aprovació inicial del pressupost, bases d'execució i plantilla de personal per a l'exercici 2019.

10.- Aprovació, si s'escau, del Conveni d'Agermanament amb el municipi de Pi.

11.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora dels serveis funeraris de Molló.

12.- Aprovació inicial, si s'escau, de la modificació puntual núm. 7 del POUM de Molló en relació a la regulació del usos.

13.- Aprovació inicial de la modificació del plànol de delimitació de la franja de prevenció d’incendis forestals de Molló.

14.- Proposta d'acord per sol·licitar fòrmules de finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

15.- Moció amb motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre.

16.- Assumptes urgents.

17.- Precs i preguntes.


86 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page