top of page

Convocatòria del Ple de 23 de juliol de 2021


S'ha convocat sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, el 23 de juliol de 2021 a les 20:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s'indiquen a l'ORDRE DEL DIA:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 2n trimestre de 2021.


4.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda de l'informe d'execució trimestral corresponent al 2n trimestre de 2021.


5.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda del període mig de pagament (PMP) del 2n trimestre de 2021.


6.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 84 a la 113 de l’any 2021.


7.- Aprovació del compte general de 2020.


8.- Aprovació de regularització de saldos de conceptes no pressupostaris d’exercicis tancats.


9.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 8/2021, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.


10.- Aprovació dels festius locals a Molló i Espinavell pel 2022.


11.- Aprovació, si escau, del Conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Molló a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.


12.- Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei d’assistència tècnica d’enginyer municipal.


13.- Proposta de nomenament del jutge de pau substitut del municipi de Molló.


14.- Moció de l'Ajuntament de Ripoll i del Consell Comarcal del Ripollès en relació a una sol·licitud d’ajudes a aquells nuclis disseminats atesa la seva singularitat.


15.- Assumptes urgents.


16.- Precs i preguntes.

35 views0 comments

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page