top of page

Convocatòria del Ple de 24 de gener de 2020


De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, s'ha convocat ple, el 24 de gener de 2020 a les 20:00 hores a la Sala de Plens, amb el següent ordre del dia:


ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 151 a la 172 de l’any 2019.

4.- Aprovació, si escau, del conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2020.

5.- Aprovació provisional, si escau, de la modificació núm. 9 del POUM de Molló en relació al PAU 7 i al PAU 9.

6.- Aprovació, si escau, del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023.

7.- Aprovació de les fitxes del Pla Estratègic de Subvencions 2020.

8.- Moció per reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya millores del transport públic al municipi de Molló.

9.- Moció amb motiu de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

10.- Moció conta la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al MHP Quim Torra.

11.- Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i l'eurodiputat Oriol Junqueras.

12.- Moció de suport a l'Ajuntament de Camprodon per a la instal·lació d'una estació de mesura d'ozó troposfèric, gasos contaminants i partícules fines a la Vall de Camprodon.

13.- Assumptes urgents.

14.- Precs i preguntes.

27 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page