top of page

Convocatòria del Ple de 24 de juliol de 2020


S'ha convocat sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 24 de juliol de 2020 a les 20:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 86 a la 115 de l’any 2020.


4.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 2on trimestre del pressupost de 2020 al Ministeri d’Hisenda.


5.- Donar compte de la tramesa del període mig de pagament (PMP) del 2on trimestre de 2020 al Ministeri d'Hisenda.


6.- Aprovació del Compte General de 2019.


7.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 6/2020 en la modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.


8.- Aprovació del conveni tipus d’encàrrec de gestió entre els ajuntaments i entitats de la comarca que han sol·licitat o sol·licitin la prestació del servei de confecció de nòmines i assessorament laboral i el Consell Comarcal del Ripollès.


9.- Aprovació dels festius locals a Molló i Espinavell per l'any 2021.


10.- Adhesió, si escau, al Pacte d’alcaldes pel Clima i l’Energia (40/30).


11.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès per instar a la Generalitat de Catalunya que augmenti la seguretat ciutadana en el municipi de Sant Pau de Segúries.


12.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès relativa a instar al Departament d’Educació que mantingui a la ciutat d’Olot les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.


13.- Assumptes urgents.


14.- Precs i preguntes.


47 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page