top of page

Convocatòria del Ple de 24 de novembre de 2023

S'ha convocat Ple pel 24 de novebre de 2023, a les 20 hores, a la Sala de Plens amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 143 a 180 de l'any 2023.


4.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del cost efectiu dels serveis del 2022.


5.- Aprovació inicial del Reglament d’abastament i de subministrament d’aigua potable del municipi de Molló.


6.- Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.


7.- Aprovació provisional, si escau, de la modificació núm. 11 del POUM de Molló en relació al PAU 1.


8.- Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027, que inclou l’annex I (Quadre resum d’objectius estratègics) i l’annex II (Fitxes de Programes per a l’anualitat 2024).


9.- Moció sobre el finançament dels ens locals.


10.- Assumptes urgents.


11.- Precs i preguntes.


Més informació al web https://www.mollo.cat/actesdelple


35 views0 comments

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page