top of page

Convocatòria del Ple de 24 de setembre de 2021


S'ha convocat sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 24 de setembre de 2021 a les 20:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació:


ORDRE DEL DIA:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 114 a la 150 de l’any 2021.


4.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda de les línies fonamentals del pressupost 2022.


5.- Aprovació de la no disponibilitat del crèdit pressupostari d’una aplicació pressupostària del pressupost vigent de despeses.


6.- Aprovació inicial, si escau, de la modificació núm. 10 del POUM de Molló en relació al PAU 6 (Carrer del Clot).


7.- Assumptes urgents


8.- Precs i preguntes

24 views0 comments

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page