top of page

Convocatòria del Ple de 25 de març de 2022


S'ha convocat ple ordinari pel proper 25 de març de 2022, a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 1 a la 39 de l’any 2022.


4.- Donar compte de l'informe d'estabilitat pressupostària derivat de la liquidació de l'exercici 2021.


5.- Aprovació, si escau, del Compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a 31 de desembre de 2021 elaborat pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.


6.- Aprovació de l'Addenda del Conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei d’assistència tècnica d’enginyer municipal.


7.- Aprovació de la modificació del Conveni de delegació de competències entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats a la comarca del Ripollès.


8.- Proposta de nomenament del Jutge de Pau Titular del municipi de Molló.


9.- Moció per donar suport a les mesures contra l'exclusió financera.


10.- Assumptes urgents.


11.- Precs i preguntes.35 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page