top of page

Convocatòria del Ple de 25 de setembre de 2020


S'ha convocat la sessió plenària ordinària prevista pel divendres 25 de setembre de 2020, a les 20 hores, a la Sala de Plens, amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 116 a la 147 de l’any 2020.


4.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda de les línies fonamentals del pressupost 2021.


5.- Aprovació de la no disponibilitat del crèdit pressupostari de diverses aplicacions pressupostàries del pressupost vigent de despeses.


6.- Aprovació de la modificació del nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats.


7.- Aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i els ajuntaments de la comarca pel cofinançament i l’execució del Projecte Pla per a la promoció del turisme natura al Ripollès, l’experiència dels Pirineus més autèntics (PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6), respecte a la part comuna (acció de desenvolupament de l’estratègia de gestió de la destinació turística).


8.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el servei català de trànsit i l’Ajuntament de Molló sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.


9.- Aprovació del text refós de la modificació núm. 8 del POUM zona de les Planes, Espinavell, de Molló.


10.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès per aconseguir el desplegament de la fibra òptica a tot el Ripollès i una millor cobertura de la telefonia mòbil.


11.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès per sol·licitar la ubicació de la seu de l’Agència de la Natura de Catalunya al municipi de Ripoll o en qualsevol altre municipi de la comarca del Ripollès.


12.- Assumptes urgents.


13.- Precs i preguntes.


Consulta les convocatòries i actes del Ple a https://www.mollo.cat/actesdelple

30 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page