top of page

Convocatòria del Ple de 26 de febrer de 2024S'ha convocat sessió extraordinària del Ple pel dilluns 26 de febrer de 2024, a les 18 hores, amb el següent ordre del dia:


1.- Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació del Pressupost general de Molló de l'exercici 2023.


2.- Donar compte de l'informe d'estabilitat pressupostària derivat de la liquidació de l'exercici 2023.


3.- Donar compte de l'informe anual emès per la Intervenció General de l'Ajuntament de Molló, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, o si escau, a l'opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d'ingressos, els informes d'omissió de la funció interventora i el resultat del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l'exercici 2023.


4.- Aprovació de l'increment en un 0,5% de les retribucions del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Molló de l'any 2023.


5.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 2/2024 en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.


Més informació al web https://www.mollo.cat/actesdelple


64 views0 comments

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page