top of page

Convocatòria del Ple de 26 de maig de 2023


S'ha convocat el penúltim ple del mandat 2019-2023 pel proper 26 de maig de 2023, a les 19 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Molló. L'últim ple es farà el 14 de juny per aprovar l'acta de la sessió anterior.


L'ordre del dia del ple del 26 de maig de 2023 serà:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 45 a la 77 de l'any 2023.


4.- Donar compte de l’Informe resum anual dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2022.


5.- Donar compte de la tramesa de les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública previstes a la LO 2/2012, per la Intervenció de l’Ajuntament de Molló, corresponent al 1er trimestre de 2023.


6.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per a la contribució al finançament dels costos de manteniment de senders Itinerànnia dels municipis del Ripollès per les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


7.- Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de les Vies Verdes de Girona.


8.- Moció de l'Ajuntament de Ripoll per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la concessió de la Creu de Sant Jordi a la Fundació MAP.


9.- Moció, presentada pel Consell Comarcal del Ripollès, en suport dels consells comarcals per un millor finançament.


10.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès relativa a la disposició, al Ripollès, d’equips de viabilitat hivernal.


11.- Assumptes urgents.


12.- Precs i preguntes.


Tota la informació dels plens al web https://www.mollo.cat/actesdelple

31 views0 comments

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page