top of page

Convocatòria del Ple de 26 de març de 2021


S'ha convocat pel pel proper divendres 26 de març a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 9 a la 45 de l’any 2021.


4.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda del període mig de pagament (PMP) del 4t trimestre de 2020.


5.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre del pressupost de 2020 al Ministeri d’Hisenda.


6.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda de l’informe de morositat corresponent al 4t trimestre de 2020.


7.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda del Pla Pressupostari a mig termini (exercicis econòmics 2022-2024).


8.- Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost 2020.


9.- Aprovació, si escau, del Compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a 31 de desembre de 2020, elaborat pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.


10.- Aprovació de la baixa de drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats.


11.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 2/2021 en la modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.


12.- Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per a la contribució al finançament dels costos de manteniment de senders Itinerànnia dels municipis del Ripollès per les anualitats 2021, 2022 i 2023.


13.- Aprovació del text refós de la modificació núm. 9 del POUM de Molló en relació al PAU 7 i al PAU 9.


14.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels comunals per a pastures al municipi de Molló.


15.- Aprovació del Conveni de cessió d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa en el marc del programa Pm05 Girona, territori cardioprotegit del Catàleg de Serveis de Dipsalut.


16.- Donar compte de la signatura del Conveni entre l’Ajuntament de Molló i la Parròquia de Santa Cecília de Molló per a la cessió de l’ús de l’església de Sant Sebastià per a activitats de caire cultural i altres àmbits de col·laboració.


17.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès pel canvi de nom del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Ripollès pel del Consell d'Alcaldies del Ripollès.


18.- Moció del Consell Comarcal del Ripolles per reclamar al Govern de la Generalitat l'increment de les ajudes pels sectors de la restauració i el comerç del municipi i la comarca.


19.- Moció de l’Ajuntament de Ripoll de rebuig en relació amb la supressió de la unitat de trànsit d’Olot del cos de Mossos d’Esquadra.


20.- Moció de l'Ajuntament de Ripoll per sol·licitar la implantació del 5G a Ripoll i de la fibra òptica arreu de la comarca del Ripollès.


21.- Assumptes urgents


22.- Precs i preguntes


45 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page