top of page

Convocatòria del Ple de 26 de novembre de 2021


S'ha convocat sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 26 de novembre de 2021 a les 20:00 hores a la Sala de Plens amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 151 a la 194 de l’any 2021.


4.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del cost efectiu dels serveis del 2020.


5.- Donar compte de l'informe anual d'auditoria del registre comptable de factures de l'exercici 2020.


6.- Donar compte de l'informe provisional de control permanent planificable obligatori sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat de l’exercici 2020.


7.- Donar compte de l'informe provisional de control permanent planificable obligatori sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) de l’exercici 2020.


8.- Donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al tercer trimestre del 2021.


9.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda del període mig de pagament (PMP) del 3er trimestre de 2021.


10.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 3er trimestre del pressupost de 2021 al Ministeri d’Hisenda.


11.- Donar compte de l’elaboració del Pla Anual de control financer de l’Ajuntament de Molló, de règim de control simplificat, per a l’exercici 2022.


12.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost 11/2021 mitjançant transferència entre aplicacions pressupostàries.


13.- Aprovació de la modificació del règim de dedicació de l'Alcalde de la corporació.


14.- Aprovació de les fitxes de Programes per a l’anualitat 2022 del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023.


15.- Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva al municipi de Molló per a projectes culturals, esportius, educatius i socials; d'ensenyament postobligatori; pel servei de llar d’infants; i pel foment dels esports de neu, infantils i juvenils.


16.- Aprovació provisional, si escau, de la modificació núm. 10 del POUM de Molló en relació al PAU 6 (Carrer del Clot).


17.- Aprovació de l’Addenda de pròrroga del Conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Ripollès per a la gestió dels residus municipals.


18.- Aprovació del Conveni entre la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Molló i la Mancomunitat de la Vall de Camprodon per a la viabilitat hivernal a la carretera GIV-5225, a Espinavell.


19.- Assumptes urgents.


20.- Precs i preguntes.

31 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page