top of page

Convocatòria del Ple de 27 de maig de 2022


S'ha convocat sessió ordinària del Ple pel divendres 27 de maig de 2022, a les 20 hores a la Sala de Plens, amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 40 a la 67 de l’any 2022.


4.- Donar compte del Període Mig de Pagaments (PMP) corresponent al 4t trimestre de 2021 al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.


5.- Donar compte dels informes corresponents al 4t trimestre de 2021 tramesos al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.


6.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 4t trimestre del pressupost de 2021 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.


7.- Donar compte de l’Informe resum anual dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2021.


8.- Dació de compte de la tramesa de les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública previstes a la LO 2/2012, per la Intervenció de l’Ajuntament de Molló, corresponent al 1r trimestre de 2022.


9.- Donar compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al 1r trimestre del 2022.


10.- Aprovació de la regularització de saldos d'exercicis tancats.


11.- Aprovació dels festius locals de Molló i Espinavell pel 2023.


12.- Assumptes urgents.


13.- Precs i preguntes.


Més informació al web https://www.mollo.cat/actesdelple


31 views0 comments

Komentar


Mengomentari telah dimatikan.
bottom of page