top of page

Convocatòria del Ple de 28 de gener de 2022


S'ha convocat sessió ordinària del Ple pel proper divendres 28 de gener de 2022, amb el següent ordre del dia:


ORDRE DEL DIA:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 195 a la 220 de l’any 2021.


4.- Aprovació de la pròrroga del conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic subscrit entre el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Molló.


5.- Aprovació, si escau, del conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2022.


6.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molló i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la cessió d’ús de terreny per a la gestió d’infraestructures de telecomunicacions.


7.- Aprovació de l’adhesió a l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Girona celebrat en data 23 de novembre de 2021 referent a l’aprovació del Manual de normes i procediments que estableixen els criteris a seguir en aplicació del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local.


8.- Aprovació de la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat de professor de la Universitat de Barcelona al Sr. Josep Coma i Guitart.


9.- Moció de suport al model d'escola i a la llengua catalana.


10.- Moció per sol·licitar a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya la inclusió de la comarca del Ripollès en els ajuts per a mobilitat comarcal a les famílies residents.


11.- Assumptes urgents


12.- Precs i preguntes


Més informació de les convocatòries i actes del Ple a https://www.mollo.cat/actesdelple


39 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page