top of page

Convocatòria del Ple de 28 de juliol de 2023


S'ha convocat sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 28 de juliol de 2023 a les 19:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació:


ORDRE DEL DIA:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 78 a la 121 de l'any 2023.


4.- Donar compte de la tramesa de les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública previstes a la LO 2/2012, per la Intervenció de l’Ajuntament de Molló, corresponent al 2n trimestre de 2023.


5.- Aprovació del compte general de l'exercici 2022.


6.- Acord establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació.


7.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 14/2023 en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.


8.- Aprovació dels festius locals a Molló i Espinavell pel 2024


9.- Assumptes urgents


10.- Precs i preguntes


Més informació al web https://www.mollo.cat/actesdelple


32 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page