top of page

Convocatòria del Ple de 28 de maig de 2021


S'ha convocat sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, el 28 de maig de 2021 a les 20:00 hores a la Sala de Plens.


L'ordre del dia és:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 46 a la 83 de l’any 2021.


4.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda del període mig de pagament (PMP) del 1er trimestre de 2021.


5.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2021.


6.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 1er trimestre del pressupost de 2021 al Ministeri d’Hisenda.


7.- Donar compte de l’informe anual de les resolucions adoptades pel President de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2020.


8.- Aprovació de la modificació número 3 del Nomenclàtor municipal, en relació a l'alta de noves vies i modificació per prolongació d'algunes existents.


9.- Aprovació de la sol·licitud de pròrroga de la qualificació del municipi de Molló com a zona turística.


10.- Moció de suport a l'amnistia.


11.- Moció de l'Ajuntament de Camprodon de sol·licitud de concessió del guardó de la Creu de Sant Jordi a l'Associació Coral de Camprodon.


12.- Assumptes urgents


13.- Precs i preguntes


37 views0 comments

Comentarii


Comentariile au fost dezactivate.
bottom of page