top of page

Convocatòria del Ple de 29 de novembre de 2019


S'ha convocat ple ordinari pel 29 de novembre de 2019, a les 20:00 hores a la Sala de Plens, per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació:


ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

3.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del període mig de pagaments corresponent al 3r trimestre de 2019.

4.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda de l'estat d'execució del Pressupost 2019 corresponent al 3r trimestre.

5.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del cost efectiu dels serveis del 2018.

6.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 115 a la 150 de l’any 2019.

7.- Aprovació inicial del pressupost, bases d'execució i plantilla de personal per a l'exercici 2020.

8.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords adoptats per l’Assemblea en data 26 de setembre de 2019.

9.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels comunals per a pastures al municipi de Molló.

10.- Aprovació inicial del Reglament dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Molló.

11.- Aprovació provisional, si escau, de la modificació núm. 8 del POUM de Molló a la zona de Les Planes, Espinavell.

12.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès relativa al suport per sol·licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'adopció de les mesures necessàries tant des del punt de vista econòmic com tècnic per eradicar la plaga de la papallona del boix.

13.- Assumptes urgents

14.- Precs i preguntes

37 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page