top of page

Convocatòria del Ple de 3 de febrer de 2023


S'ha convocat Ple ordinari, pel 3 de febrer de 2023, a les 20 hores a la Sala de Plens, amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 147 a la 170 de l’any 2022 i de la 1 a la 14 de l'any 2023.


4.- Donar compte del Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost general l’Ajuntament de Molló de l’exercici 2022.


5.- Donar compte de la tramesa de les obligacions de subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública previstes a la LO 2/2012, per la Intervenció de l’Ajuntament de Molló, corresponent al 4rt trimestre de 2022.


6.- Aprovació, si escau, del Compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a 31 de desembre de 2022 elaborat pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.


7.- Aprovació de l'increment en un 2,5% de les retribucions del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Molló per l’any 2023.


8.- Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.


9.- Aprovació, si escau, de l'adhesió del municipi de Molló al Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia Sostenible, horitzó 2050.


10.- Aprovació del Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima de la unitat de paisatge de la Vall de Camprodon.


11.- Aprovació, si escau, del conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès per a la contribució al cofinançament del servei de joventut comarcal, any 2023.


12.- Aprovació de la resolució del Conveni entre l’Ajuntament de Molló i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei d’assistència tècnica d’enginyer municipal.


13.- Aprovació, si escau, de l'adhesió de l'Ajuntament de Molló a l'Associació de Micropobles de Catalunya.


14.- Assumptes urgents.


15.- Precs i preguntes.


Consulta les actes i convocatòries del Ple a https://www.mollo.cat/actesdelple

47 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page