top of page

Convocatòria del ple ordinari del mes de gener de 2024S'ha convocat el Ple municipal pel 26 de gener de 2024, a les 19 hores a la Sala de Plens, amb el següent ordre del dia:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Ratificar el Decret número 2024DECR000004, d'aprovació de l'acord transfronterer d'associació per a la gestió i execució del projecte “Valorització del patrimoni cultural comú de les Valls Catalanes PATRIMC@T II”, amb codi POCTEFA EFA049/01.


4.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 181 a la 215 de l'any 2023 i de la 1 a la 11 de l'any 2024.


5.- Donar compte dels informes de control permanent planificable obligatori de l'Ajuntament de Molló durant l’exercici 2023.


6.- Aprovació, si escau, del Compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a 31 de desembre de 2023 elaborat pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.


7.- Aprovació de la modificació de l'annex II (Fitxes de Programes per a l’anualitat 2024) del Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027.


8.- Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Molló sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.


9.- Aprovació del l'actualització del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de l’Ajuntament de Molló.


10.- Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès de delegació de competències per a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats o perduts a la comarca del Ripollès.


11.- Assumptes urgents.


12.- Precs i preguntes.


Més informació al web https://www.mollo.cat/actesdelple


68 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page