top of page

Convocatòria del primer ple telemàtic de Molló pel 27 de març de 2020


S'ha convocat sessió ordinària del Ple pel proper divendres 27 de març de 2020, a les 20:30 hores. Aquest ple serà el primer que es farà telemàticament a causa de la situació d'estat d'alarma provocada per la crisi sanitària del COVID-19.


Així doncs, els regidors, regidores i la secretària faran el ple a distància d'acord a la Disposició addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica que estableix que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques.


Així mateix, en data 24 de març de 2020 s'ha dictat un Decret d’Alcaldia pel qual s’ha acordat autoritzar la celebració telemàtica de les sessions del òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Molló mentre duri l’estat d’alarma decretat pel COVID-19.


La sessió està oberta al públic i es podrà seguir a través de la sala habilitada a tal efecte i accessible des del web https://meet.jit.si/ajuntamentdemollo


L'ordre del dia és:


ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 1 a la 53 de l’any 2020.


4.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del període mig de pagament (PMP) del 4t trimestre de 2019.


5.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda de l’informe de morositat corresponent al 4t trimestre de 2019.


6.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda de l’informe d’execució del 4t trimestre del pressupost de 2019.


7.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del Pla Pressupostari a mig termini (exercicis econòmics 2021-2023).


8.- Donar compte de la liquidació del Pressupost 2019.


9.- Aprovació, si escau, del Compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a 31 de desembre de 2019, elaborat pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.


10.- Aprovació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.


11.- Aprovació de la modificació de les bases d'execució del Pressupost 2020.


12.- Aprovació inicial de la modificació de pressupost número 1/2020 en la modalitat de concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.


13.- Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels comunals per a pastures al municipi de Molló.


14.- Aprovació, si s'escau, de la modificació del termini de delegació de la competència per a la gestió del servei de deixalleria al Consell Comarcal del Ripollès, previst al "Conveni de delegació de competències al Consell Comarcal per a la gestió de residus municipals.


15.- Aprovació definitiva del Pla Parcial de l'àmbit del SUD-1 de Can Julià.


16.- Designació de representant i substitut del nou CILMA.


17.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès referent a la presència d'efectius de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) del Ripollès per cobrir el servei toga del Jutjat d'Olot.


18.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès de suport a la moció presentada per l'Ajuntament de les Llosses per tal que es promogui el desplegament de la xarxa d'Internet i la telefonia a la comarca del Ripollès.


19.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès de suport a la moció presentada per l'Ajuntament de les Llosses relativa a la protecció dels espais naturals.


20.- Moció del Consell Comarcal del Ripollès de suport a la moció presentada per l'Ajuntament de Ripoll, per instar al Ministeri de l'Interior de l'Estat Espanyol la revisió de l'expedient pel qual s'exclou de la consideració de víctimes del terrorisme a diferents habitants de la comarca del Ripollès, malgrat haver viscut l'atemptat del dia 17 d'agost de 2017, a les Rambles de Barcelona, en primera persona.


21.- Assumptes urgents.


22.- Precs i preguntes.113 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page