top of page

Convocatòria per a l’elecció de jutge/essa de pau titular de Molló


D’acord amb els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, dels Jutges de Pau, de 7 de juny, i en relació a l’article 101 de la Llei orgànica del Poder Judicial, s’inicien els tràmits per l’elecció del jutge/essa de pau titular d’aquest municipi de Molló.


Per ser jutge de pau cal tenir la nacionalitat espanyola, la majoria d'edat i no

estar afectat per cap de les causes d'incapacitat que estableix l'article 303 de la Llei orgànica del poder judicial i que són les següents:


  • Estar impedit físicament o psíquicament per la funció judicial.

  • Els condemnats per delicte dolós mentre no hagin obtingut la rehabilitació.

  • Els processats o inculpats per delicte dolós en tant no siguin absolts o es dicti interlocutòria de sobreseïment, i els que no estiguin en ple exercici dels seus drets.


Els veïns i veïnes interessats han de presentar a les oficines de l’Ajuntament o mitjançant la seu electrònica disponible al web www.mollo.cat fins el 21 de març de 2022 (inclòs) la següent documentació:


- Sol·licitud.

- Currículum, on consti clarament l’activitat que s’exerceix actualment.

- Fotocòpia del DNI.

- Declaració jurada de no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat.

32 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page