top of page

Convocatòria per elegir el jutge/essa de pau substitut


D’acord amb els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, dels Jutges de Pau, de 7 de juny, i en relació a l’article 101 de la Llei orgànica del Poder Judicial, s’inicien els tràmits per l’elecció del jutge/essa de pau substitut d’aquest municipi de Molló.


Per ser jutge de pau cal tenir la nacionalitat espanyola, la majoria d'edat i no estar afectat per cap de les causes d'incapacitat que estableix l'article 303 de la Llei orgànica del poder judicial i que són les següents:


  • Estar impedit físicament o psíquicament per la funció judicial.

  • Els condemnats per delicte dolós mentre no hagin obtingut la rehabilitació.

  • Els processats o inculpats per delicte dolós en tant no siguin absolts o es dicti interlocutòria de sobreseïment, i els que no estiguin en ple exercici dels seus drets.


Els veïns i veïnes interessats han de presentar fins el 19 de juny de 2021 (inclòs) a les oficines de l’Ajuntament o mitjançant la seu electrònica disponible a www.mollo.cat la següent documentació:


- Sol·licitud.

- Currículum, on consti clarament l’activitat que s’exerceix actualment.

- Fotocòpia del DNI.

- Declaració jurada de no estar incurs en cap causa d’incompatibilitat.

41 views0 comments

Comentarii


Comentariile au fost dezactivate.
bottom of page