top of page

De l'1 de febrer al 15 de març pots presentar propostes als Pressupostos Participatius 2021


De l'1 de febrer al 15 de març de 2021 es podran presentar propostes als segons pressupostos participatius de Molló. En total, com l'any passat, es destinaran 15.000€ de les partides d'inversió a aquest projecte.


Les persones empadronades al municipi i que siguin majors de 16 anys (que facin els 16 anys durant el 2021) podran fer arribar les seves propostes mitjançant un formulari estandaritzat.


El nombre de propostes que pot presentar cada persona física és de màxim 3. Les propostes s’hauran de presentar de forma individual (1 formulari = 1 proposta). Si una persona presenta més de 3 propostes quedaran automàticament totes les propostes presentades descartades.


Les propostes es poden presentar de forma presencial en format paper a l'Ajuntament, en horari d'oficina, o bé a través del web https://www.mollo.cat/participapressupost


Un cop tancada la fase de presentació de propostes, la totalitat de les propostes seran revisades pels serveis tècnics municipals per procedir a descartar aquelles propostes que, per criteris tècnics, no s’adeqüin a la legalitat o que siguin inviables econòmicament.


Els criteris d’obligat compliment per acceptar propostes seran els següents:

  • Criteri de naturalesa d’inversió: Les propostes presentades han de ser considerades inversions. S’entén com a inversió aquelles despeses destinades a la creació o adquisició de béns materials de naturalesa inventariable i que no comportin ni despesa corrent anual ni plurianual, més enllà de les mínimes necessàries per a la seva conservació i manteniment.

  • Criteri de legalitat: Les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi, i no entrar en contradiccions amb normatives de rang superior.

  • Criteri de competències municipals: Les accions a dur a terme d’acord a les propostes seran, necessàriament, competència municipal.

  • Criteri econòmic: Cada convocatòria establirà el topall econòmic.

  • Criteri de viabilitat tècnica: Tècnics de l’Ajuntament valoraran la viabilitat dels projectes presentats en concepte de competències, capacitats i legalitat.

  • Criteri d’implementació: Totes les propostes s’hauran de poder implementar amb un termini màxim d’un any natural.

  • Criteri de sostenibilitat: es farà referència a la sostenibilitat financera del projecte.

  • Criteri d’inclusivitat: Les propostes presentades hauran de ser inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la població.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page