top of page

Declaració d'estat d'alerta per sequera hidrològica i aplicació de mesures d'estalvi d'aiguaD’acord a RESOLUCIÓ ACC/2374/2022, de 23 de juliol, del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, per la qual es modifiquen els estats de sequera pluviomètrica de 5 unitats d'explotació i es declara l'entrada en alerta per sequera hidrològica de les unitats d'explotació 01 Anoia Gaià, 07 Capçalera Ter i 16 Mitjà Llobregat, publicada al DOGC 8717 de 26 de juliol de 2022 es fa saber que:


El municipi de Molló, que forma part de la unitat 07 – Capçalera del Ter, ha estat declarat en alerta per sequera hidrològica.


Aquesta declaració comporta a partir del 26 de juliol de 2022:

  • Limitació del consum global d’aigua per habitatge: no es pot superar el consum màxim de 250 litres per habitant i dia. Si algun habitatge supera aquesta dotació, l’Ajuntament incoarà els expedients sancionadors corresponents.


  • El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m³/ha/mes. El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimarts i els dijous, i els que tinguin numeració senar els dimecres i divendres.


  • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.


  • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.


  • Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.


  • La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada al reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.


  • Queda prohibida la neteja de vehicles (excepte als establiments comercials).


  • L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.


Es recorda que cal fer un bon ús i consum responsable de l’aigua per assegurar-ne la disponibilitat.


- Dutxeu-vos durant el menor temps possible.

- Tanqueu les aixetes quan us renteu les dents.

- Feu rentadores a les nits i amb el màxim de roba possible.

- Feu ús dels sistemes de buidatge de mitja cisterna als vàters.


Aquestes mesures són d’obligat compliment, i en cas d’infracció s’incoaran els expedients sancionadors que corresponguin.

646 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page