top of page

Fins el 2 de març és obert el període de sol·licituds de terrenys comunals


L'Ajuntament de Molló obté cada any l'aprofitament per a pastures de la Muntanya de Molló (CUP 60), propietat de la Generalitat de Catalunya. Cada any, l'Ajuntament d'acord al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'ordenança reguladora, obre un període de sol·licituds per a sol·licitar terrenys d'aprofitament farratger en comú i per portar bestiar als comunals de la Muntanya de Molló.


Per l'any 2021, del 4 de febrer al 2 de març de 2021 (inclosos) és obert el període per a sol·licitar terrenys d'aprofitament farratger en comú de la Muntanya de Molló.


P​oden ser beneficiaris d'aquest aprofitament les persones veïnes del municipi que compleixin tots els requisits següents:


a) Que siguin titulars d’una explotació ramadera al municipi, tant si són persones físiques com jurídiques, degudament legalitzada amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs.

b) Que l’activitat principal del titular de l’explotació sigui l’agricultura i/o ramaderia, que s’acreditarà mitjançant justificació d’estar donat d’alta com a autònom al règim de la Seguretat Social, branca d’Agricultura.

c) Que l’explotació ramadera pugui assegurar que posseeix prou hectàrees de propietat privada o llogada per mantenir el 75% dels caps de bestiar de l’explotació.

d) Les persones físiques que estiguin degudament empadronades al municipi amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs, o en el cas de les persones jurídiques, sempre que la totalitat dels socis, amb independència del seu coeficient de participació, estiguin empadronats al municipi amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs, i que la seva seu social i la pròpia explotació agrària estiguin al municipi. Aquestes persones hauran de residir de forma permanent al municipi.


Trobareu més informació d'aquest assumpte així com els models de sol·licitud i tramitació a https://www.mollo.cat/medinaturaldesrural

47 views0 comments

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page