top of page

Des del 19 de juny: Etapa de represa. A partir 21 de juny: fronteres obertes.


A partir de les 00.00 del 19 de juny ha començat a tot Catalunya l’etapa de la represa.


Aquesta nova etapa implica que la ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les següents mesures de bàsiques de protecció individual i col·lectiva.


Distància de seguretat

 • Tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general.

 • A més, un espai de seguretat equivalent a 2,5 m2 per persona, excepte que per la tipologia de l’activitat hi hagi vigents valors més restrictius.


Mascaretes

 • Ús per persones de 6 anys en endavant.

 • A la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que estigui obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual.

 • No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d'atenció a persones que requereixen una distància.

 • En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la Generalitat. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no és necessari dins de la cabina i a les cobertes o espais exteriors si es pot mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m.Si tots els ocupants d’un vehicle de turisme són persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no serà necessari.

 • No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Tampoc serà exigible en el cas d’exercici físic esportiu a l’aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.


Reunions i trobades

Es permeten les reunions i trobades entre persones, incloent-hi la pràctica esportiva no professional ni federada, sempre que no comportin aglomeracions ni superin els aforaments vigents en cada cas.


Protecció de la població especialment vulnerable

Les persones titulars de les diverses activitats han de garantir l’atenció preferent que minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que faciliti la mobilitat a l’interior a les persones vulnerables d’acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals no puguin usar mascareta.

Fins al 24 de juny inclòs, espais de concurrència pública

A més, fins al 24 de juny inclòs, als espais de concurrència pública s’han de mantenir les limitacions d’aforament següents:


       - Edificis i espais tancats: 50% del màxim autoritzat en situació de normalitat.        - Espais a l’aire lliure: 75% del màxim autoritzat en situació de normalitat.

Els aforaments anteriors s’han de complementar amb la mesura de 2,5 m2 per persona.


A partir del 25 de juny inclòs, aforaments als espais de concurrència pública

En edificis i espais tancats:

- Un màxim de 1.000 persones de peu o 2.000 persones totes en seients preassignats. - 2,5 m2 per persona. Es pot reduir aquest espai de seguretat de 2,5 m2 per persona si:

 • Hi ha ús de mascareta, es porta un registre d’assistents o es fa preassignació de localitats.

 • Es preveuen mesures de circulació que evitin aglomeracions.


En activitats a l’aire lliure:

- El valor corresponent a 2,5 m2 per persona. - Es pot reduir l’espai de seguretat de 2,5 m2 per persona si:

 • Hi ha ús de mascareta, es porta un registre d’assistents, hi ha control d’accés i sortida i dels fluxos interns.

 • I, a més, hi ha un màxim de 2.000 persones de peu o 3.000 persones totes en seients preassignats per sector (espais limitats no permeables entre sí).

Establiments d’hostaleria i restauració

En els establiments d'hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l'aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d'aliments i begudes que facin inviable l'ús constant de mascareta:

 • S'ha garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones d'1,5 m.

 • S'ha de fomentar la prereserva.


Fins al 24 de juny, inclòs, serà aplicable:

 • Establiments i locals oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei: capacitat al 50%.

 • Espais a l'aire lliure oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei: capacitat al 75%.

A partir del 25 de juny (inclòs) es pot ocupar tot l'espai, sempre que entre grups o taules hi hagi l'1,5 metres de distància.
21 de juny: Obertura de la mobilitat entre comunitats autònomes i de la frontera entre països europeus de l'Espai Schengen


A les 00:00 hores del 21 de juny de 2020, la ciutadania es podrà moure lliurement entre comunitats autonòmes i a més s'obriran les fronteres internacionals entre la majoria de països europeus de l'Espai Schengen (UE+països propers). Així doncs, Coll d'Ares quedarà obert, sense cap tiups de restricció.
66 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page