top of page

El pressupost de 2024 s'enfila fins a 1.431.368,96€

Updated: Nov 29, 2023El Ple de l’Ajuntament de Molló, en sessió extraordinària de 27 d’octubre de 2023, va aprovar el pressupost general per a l’exercici del 2024, amb les seves Bases d’Execució, i la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball, i ascendeix a la quantitat de 1.431.368,96€


Respecte al pressupost de l'any 2023, el del 2024 pràcticament es duplica (amb un increment del 103%), ja que el es preveu un increment dels ingressos per l'obtenció de diverses subvencions d'imports elevats i per la futura venda de parcel·les del carrer del Clot, que permetran tirar endavant diversos projectes de despesa.


L'àrea de despesa de Recursos Humans té un pressupost assignat de 196.589,71€ (13,73%). Aquesta partida de diners inclou totes les despeses de personal, seguretat social, riscos laborals, formació,...


L'àrea de Vies públiques i Serveis municipals, té una assignació de 763.763,88€ (53,36%). Aquesta partida inclou les despeses de manteniment i inversió en vies públiques, treballs d'enjardinament, mobiliari urbà, despeses de la xarxa d'aigua i clavegueram, la recollida i tractament de residus o l'enllumenat dels carrers,... En aquesta partida s'inclouen diverses despeses d'inversió d'imports elevats, com la urbanització dels futurs carrer del Clot i de la Baixada d'Antònia Bàrria i Caterina Ramoneta.


L'àrea de Serveis a les Persones i Equipaments té un pressupost de 156.577,41€ (10,94%), que inclou les despeses en cultura, festes, esports, manteniment dels equipaments públics, ajudes i subvencions a la ciutadania, participació o comunicació.


L'àrea d'Administració General té una despesa assignada amb 81.104,00€ (5,67%), que inclou les despeses d'assegurances, informàtica, telecomunicacions, calefacció, organització, correus, participació en altres entitats...


L'àmbit de Promoció Econòmica té una despesa de 43.300,00€ (3,03%). Aquesta partida inclou les despeses en promoció econòmica, fires i turisme.


L'àrea de Desenvolupament Rural i Medi Natural, amb 169.933,96€ (11,87%), inclou despeses en camins rurals, gestió de boscos i comunals, espais naturals... Enguany, aquesta àrea incrementa molt la despesa perquè inclou el manteniment de les franges de protecció contra incendis i la millora de la seguretat del Vial de la Font de les Vernedes.


La última àrea de despesa és la d'Amortització de Préstecs i Despeses financeres, amb 20.100,00€ (1,40%), que es veu incrementada per la pujada dels tipus d'interès dels préstecs i dels serveis bancaris.

48 views0 comments
bottom of page