top of page

Expedient de caducitat de drets funeraris de diversos nínxols


El 29 de desembre de 2020 s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (consulta aquí) l'anunci sobre un expedient de caducitat, pèrdua de dret i reversió de la titularitat de la concessió de diversos nínxols del cementiri municipal de Molló, després de publicar-se anuncis també al BOP de Girona número 243 de 18 de desembre de 2020, a l'E-Tauler i a un diari de difusió provincial.


Els possibles interessats o hereus dels drets poden presentar les al·legacions que es considerin convenients fins l'11 de febrer de 2021. També, dins el mateix termini es podrà realitzar el pagament de les taxes de manteniment i conservació del cementiri pendents.


Transcorregut aquest termini sense que s ́hagin presentat al·legacions o s ́hagin fet efectius els imports pendents, els drets funeraris caducaran, es farà la reversió del nínxol a l ́Ajuntament i se ́n perdrà la titularitat. Així mateix es procedirà a l ́obertura del nínxol i al trasllat de les restes a la fossa comuna.


Els nínxols afectats són:


Núm. Nínxol i titular del dret


45 FRANCISCA SALA HUBACH

80 MARIA SUÑER PAIRO

87 SALVADOR COMAMALA GENIS

100 MARIA SUÑER PAIRO

105 JORGE BATLLE CABRAFIGA

141 JUAN PUIGMAL PUJOL

151 VALENTIN BARTOLI NOU

159 PEDRO GARDELLA PAIRÓ

160 ENRIQUE FRANCH NEBOT

161 JOSE BOSCH POZO

166 MARIA SAU GUILLAMET

167 FRANCISCA FREIXA MALÉ

168 JOAN TORRENT SOLÉ

189 EMILI TOST FELIP


140 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page