top of page

L'ACA atorga una subvenció de 281.406,32€ (93%) per la millora i digitalització de la xarxa d'aiguaL'Agència Catalana de l'Aigua ha atorgat una subvenció de 281.406,32€ a l'Ajuntament de Molló per dur a terme el projecte de "Millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana al municipi de Molló". Aquesta subvenció cobreix el 93% del cost de l'actuació.


El projecte preveu dues grans actuacions i sis subactuacions:


a) Millora de la xarxa de distribució d’aigua en baixa:

Actuació 1. Realització de campanya de recerca i reparació de fuites amb mitjans tècnics. Una de les principals actuacions que es realitzaran serà la recerca de fuites de la xarxa de distribució amb un sistema d’ultrasons mitjançant georradar o qualsevol altre sistema adequat per aquest treball. En els punts on es detectin fuites es procedirà a marcar al paviment el punt on es detecten les fuites. Un cop s’hagin detectat les fuites es procedirà a la seva reparació.

Actuació 2. Renovació dels elements de la xarxa de distribució. Per la renovació dels elements de la xarxa s’inspeccionaran les arquetes de la xarxa de distribució, quan s’obrin les diferents arquetes es procedirà a buscar pèrdues d’aigua en els diferents elements de l’interior de les arquetes i la neteja de les mateixes, si es detecten fuites en els elements es substituiran per una de nous. També es realitzarà la instal∙lació elèctrica per el control de les vàlvules.


Actuació 3. Instal∙lació de mecanismes automàtics de regulació de la pressió a la xarxa. Per aquesta actuació es procedirà a retirar les diferents vàlvules de regulació de cabal i s’instal∙laran noves vàlvules reguladores de pressió amb sistemes automàtics. També es realitzarà la instal∙lació elèctrica per el control de les vàlvules.


b) Actuacions de digitalització de la xarxa d'aigua:


Actuació 4. Instal∙lació de sistema de telelectura dels comptadors d’aigua domiciliaris. Amb aquesta actuació es pretén retirar tots els comptadors actuals que hi ha al municipi de Molló i substituir‐los per uns de nous amb sistema de telelectura.


Actuació 5. Instal∙lació de cabalímetres amb sistema de telelectura a tots els dipòsits de regulació. En els dipòsits es farà el desmuntatge dels comptadors actuals per a substituir‐los per uns cabalímetres nous amb un sistema de telelectura. També s’inclou la instal∙lació elèctrica per el correcte funcionament dels cabalímetres dels dipòsits.


Actuació 6. Mòdul d’integració i gestió de dades de tots els sistemes i mecanismes de control SCADA. Totes les actuacions de millora del rendiment proposades (actuacions 2, 3, 4 i 5), cal que s’acabin integrant al sistema telecontrol per poder‐les seguir i controlar.


Amb aquest projecte es preveu millorar el rendiment de la xarxa d'aigua de les 4 zones que actualment hi ha al municipi (Molló, Espinavell, Favars i Ginestosa) i prevenir possibles fuites, així com poder fer una millor gestió dels recursos hídrics gràcies a la digitalització.

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page