top of page

Licitació de les obres de "Reforma de l'Espai Jove de Molló" per import de 189.172,02€


Fins el 24 de febrer de 2021 està en fase de licitació les obres de "Reforma de l'Espai Jove de Molló", mitjançant procediment obert simplificat, amb una pluralitat de criteris d'adjudicació.


L’objecte del contracte consisteix en la reforma de la planta baixa on s’ubica l’Espai Jove de l’edifici del carrer Sant Sebastià, número 2, propietat de l’Ajuntament de Molló i es tracta d’una actuació prevista pel PUOSC 2020-2024 de Molló, en el Programa per a l’Acció Territorial a municipis petits de la Generalitat de Catalunya.


El preu de licitació d'aquestes obres ascendeix a la quantitat de 189.172,02€, i els criteris d'adjudicació són:


1. Preu amb una puntuació màxima de 60 punts.


L’oferta amb la màxima baixa tindrà 60 punts. La resta d’ofertes es valoraran d’acord amb una fòrmula a partir d'atorgar la totalitat de punts a l'empresa que ofereixi la màxima baixa.


2. Ampliació del termini de garantia amb màxim de 20 punts.


Ampliació del termini de garantia, a raó de 5 punts per cada any addicional de garantia.


3. Reducció del termini d’execució amb màxim de 20 punts.


Reducció del termini d’execució a raó d'1 punt per cada 2 dies de reducció.


Més informació i presentació d'ofertes al Perfil del contractant clicant aquí.

47 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page