top of page

Molló (Capçalera del Ter) entra en fase d'excepcionalitat per la sequera


El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8913, d'11 de maig de 2023, publica la RESOLUCIÓ ACC/1548/2023, de 4 de maig, per la qual s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica i hidrològica en diverses unitats d'explotació. Aquesta publicació preveu que el municipi de Molló, que pertany a la unitat de la Capçalera del Ter, entri en fase d'excepcionalitat.


Aquesta fase comporta algunes restriccions en l'ús d'aigua:


Es prohibeixen determinats usos en les activitats urbanes. Els més destacats són:


  • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).

  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.

  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.

  • Es prohibeix l'ompliment total de piscines amb aigua potable sota cap concepte. Això afecta qualsevol tipus d'instal.lació (pública, privada, esportives o lúdica) i apliquen a tots els orígens de l'aigua (potable, pous o altres captacions, camions cisterna, etc).

  • Només es pot fer ompliment parcial de piscines d’aigua dolça que disposin de sistemes de recirculació i sempre amb les quantitats mínimes per garantir la qualitat sanitària de l’aigua; i en centres educatius, les piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany d’infants (un cop muntada i plena, no es pot desmuntar/muntar i tornar a omplir).

  • S’estableix un dotació màxima de 230 litres per habitant i dia a la sortida del dipòsit, pel què als habitatges aquesta dotació és de 180 litres per habitant i dia.

  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.

  • Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.

  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).


L'Ajuntament vetllarà pel compliment d'aquestes mesures i aplicarà sancions a aquells usuaris que les incompleixin, en especial pel què fa al reg de jardins i zones verdes

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page