top of page

Obert el període de sol·licituds per portar bestiar als comunals.


Del 22 de febrer al 29 de març de 2019 (inclòs) està obert el període per demanar terrenys per aprofitament farratger en comú a la Muntanya de Molló (CUP 60), propietat de la Generalitat de Catalunya.


Poden ser beneficiaris dels comunals les persones veïnes del municipi que compleixin tots els requisits següents:

a) Que siguin titulars d’una explotació ramadera al municipi, tant si són persones físiques com jurídiques, degudament legalitzada amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs.

b) Que l’activitat principal del titular de l’explotació sigui l’agricultura i/o ramaderia, que s’acreditarà mitjançant justificació d’estar donat d’alta com a autònom al règim de la Seguretat Social, branca d’Agricultura.

c) Que l’explotació ramadera pugui assegurar que posseeix prou hectàrees de propietat privada o llogada per mantenir el 75% dels caps de bestiar de l’explotació.

d) Les persones físiques que estiguin degudament empadronades al municipi amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs, o en el cas de les persones jurídiques, sempre que la totalitat dels socis, amb independència del seu coeficient de participació, estiguin empadronats al municipi amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs, i que la seva seu social i la pròpia explotació agrària estiguin al municipi. Aquestes persones hauran de residir de forma permanent al municipi.


Trobareu més informació d'aquest assumpte així com els models de sol·licitud a https://www.mollo.cat/medinaturaldesrural




49 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page