top of page

Ple de 27 de novembre de 2020


S'ha convocat Ple ordinari pel proper 27 de novembre de 2020, a les 20 hores a la Sala de Plens, amb el següent ORDRE DEL DIA:


1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.


3.- Donar compte de la relació de factures aprovades de la remesa 148 a la 189 de l’any 2020.


4.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del període mig de pagament (PMP) del 3er trimestre de 2020.


5.- Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució del 3er trimestre del pressupost de 2020 al Ministeri d’Hisenda.


6.- Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda del cost efectiu dels serveis del 2019.


7.- Donar compte de l’elaboració del Pla Anual de control financer de l’Ajuntament de Molló, de règim de control simplificat, per a l’exercici 2021.


8.- Aprovació de la delegació a la Diputació de Girona de la gestió, recaptació i inspecció de la taxa d’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.


9.- Moció per sol·licitar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana el desdoblament i millora de la línia ferroviària de rodalies R3 L'Hospitalet de Llobregat -Barcelona - Vic - Ripoll - Puigcerdà - La Tor de Querol.


10.- Moció de suport als Consells Esportius de Catalunya per declarar l'activitat física "bé essencial".


11.- Assumptes urgents.


12.- Precs i preguntes.


53 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page