top of page

Restaurats els 45 llibres del Registre Civil de Molló


El Registre Civil de Molló té un total de 45 llibres corresponents als Naixements, Matrimonis i Defuncions del terme municipal de Molló, i daten d’entre els anys 1881 a 2008.


Els llibres estan enquadernats a mitja enquadernació amb tapes de cartró recobertes de papers marbrejats impresos, papers o teles gofrades, amb els lloms de tela, tela gofrada, pell o pergamí i amb cantoneres reforçades amb tela, pell o pergamí.


El fons presentava un estat de conservació mitjà-dolent, amb les patologies típiques d’aquests llibres a causa de la seva manipulació i emmagatzematge al llarg del temps. Principalment els volums presentaven les cobertes degradades en major o menor grau. Tots teníen les vores i cantonades desgastades i amb pèrdues de material, amb deformacions i els plans de les cobertes amb alts graus de desgast dels materials de recobriment. En els casos més greus el desgast ha arribat a afectar les tapes interiors, amb pèrdues de material, sobretot a les cantonades.


Ara, l'Ajuntament ha realitzat una actuació de conservació-restauració dels 45 llibres del Registre Civil, amb una despesa de 6.137,12€, dels quals el 36,5% han estat subvencionats pel Servei d'Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona.


El procés de conservació-restauració


El procés de restauració-conservació dels 45 llibres ha anat a càrrec del Taller de Berta Blasi.


Després de la documentació visual i gràfica de la peça, s'inicia el procés de restauració amb l'eliminació de les reparacions anteriors fetes amb cintes autoadhesives que es troben a l'exterior del llom i, en alguns exemplars, a l'interior de les guardes. S'eliminen mecànicament emprant escalfor. En el cas de les etiquetes de paper encolades al llom es retiren amb humitat, perquè l'adhesiu és soluble a l'aigua. En alguns casos, s'ha utilitzat etanol per acabar de netejar les restes d'adhesiu.


Se segueix la intervenció amb una neteja mecànica en sec per tal d'eliminar la brutícia més superficial de la peça. Alguns exemplars presenten espores i una lleugera presència de microorganismes, així que es procedeix a fer una neteja per aspiració. Després de la neteja es procedeix a la desinfecció prenventiva dels documents. Aquesta es fa per polvorització d'una solució hidroalcohòlica pel revers de tots els fulls afectats per microorganismes, vigilant sempre que les tintes no es vegin afectades. Tot seguit la documentació es deixa assecar per oreig.


A continuació, tot i que en general els fulls dels blocs es troben en bon estat, es consoliden els estrips que suposen un perill per a la peça i que es troben localitzats, majoritàriament en els primers i últims fulls del bloc. La consolidació es realitza amb paper japonès de gramatge fi i engrut.


Hi ha un dels volums que té dos quadernets amb el cosit trencat. Tots dos es tornen a cosir6 amb un cosit individual.


Finalment, es procedeix a fer la consolidació de les enquadernacions. Es realitza amb engrut i paper japonès de gruix mig i de tons similars al suport original. Quan és necessari se superposen diverses capes de paper japonès fins a arribar el gruix desitjat.


Quan les cantonades presenten molta pèrdua del suport, tant del paper com del cartró, es reintegren amb engrut i paper assecant que serveix de base o ànima cobert amb paper japonès de gruix mig. També es consoliden les zones dels queixos de les guardes que estan estripats, es realitza amb engrut i paper japonès de gruix mig i un to similar a l'original.


En els casos en que l'enquadernació està molt malmesa o s'ha perdut es reintegra amb tela d'enquadernació d'un color similar a l'original, i s'elabora una ànima de paper assecant així com una neula de paper barrera. També es col·loquen capçades noves per tal de protegir la zona superior i inferior del llom del bloc. En els volums que tenen tots els nervis trencats s'empalmen nervis nous i es tornen a adherir a les tapes.


Una vegada tots els volums estan intervinguts s'elabora el sistema de protecció. Atès que són llibres que es manipularan, s'elaboren faixes individuals per cada llibre amb cartolina de conservació, de manera que quedin més protegits del fregament i erosions que puguin patir. Al llom de cada una de les faixes s'hi anota amb llapis el títol, el número de volum, i la datació tal i com es trobava a les etiquetes que es van retirar.


Finalment, tots els volums es tornen a col·locar a les capses de trasllat amb les quals van arribar, les quals prèviament s'han netejat i desinfectat. Per tal que quedin protegits durant els trasllat s'emboliquen amb paper d'estrassa agrupats en 4 i 5 volums.


BLASI, Berta. Restauració de"45 llibres del Registre Civil" : Memòria final. Tiana: octubre de 2021. 17 pàg.
56 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page