top of page

Restriccions del 23 de desembre al 6 de gener al Ripollès i la CerdanyaLa Generalitat ha aprovat un seguit de mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 23 de desembre a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès:


Limitació de l’entrada i sortida de persones del territori comarcal

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.

b) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals. c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil. d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada. e) Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents. f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs. g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials. h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables. i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables. j) Exercici del dret de manifestació i de participació política. k) A causa de força major o situació de necessitat.

l) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

En el període comprès entre el dia 23 de desembre de 2020 i el dia 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, no estan autoritzats els desplaçaments d’entrada i sortida de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès per anar i tornar al lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los.

No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit. Sempre està permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Mesures de restricció de la mobilitat nocturna: toc de queda de 22 a 6 hores.

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

S’exclouen d’aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament.

Sens perjudici de l’esmentat, la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn s’amplia, fins a les 1:00 hores, les nits del 24 al 25 de desembre de 2020 i del 31 de desembre de 2020 a l’1 de gener de 2021, i fins a les 23:00 hores la nit del 5 de gener de 2021 i únicament per permetre el retorn al domicili. En cap cas, durant aquestes ampliacions horàries es permeten els desplaçaments a diferents trobades socials.


La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès està permesa sempre que tingui origen i destí fora d’aquests territoris. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social: només 6 persones. (inclosos àpats de Festes)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

Les trobades amb familiars o persones properes per a la celebració dels àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021 queden condicionades al fet que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.


Empreses de serveis i comerç minorista

La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques. Els establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil i centres de jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.

Actes religiosos i cerimònies civils: 30% d'aforament.

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i amb un nombre màxim de 100 persones.

Equipaments públics tancats i Ajuntament obert.

En el cas de Molló, resten tancats els equipaments de la Biblioteca-Telecentre, Espai d'Entitats i Centre Migjorn. Cementiri, pista poliesportiva, parc de salut, parcs infantils oberts, però complint distàncies i aforaments.


L'Ajuntament, el Jutjat de Pau i el Registre Civil funionen amb normalitat, però es demana fer els tràmits de forma telemàtica si es pot. Consultar horaris a https://www.mollo.cat/oac. Els dies 24 i 31 de desembre de 2020 l'horari de l'Ajuntament serà de 8 a 12 hores. El dimarts 5 de gener de 2021 només hi haurà atenció al públic en horari de matí (de 8 a 14 hores).


El consultori local de Molló només atén visites amb cita prèvia trucant al CAP de Camprodon https://www.mollo.cat/consultori

Activitats d’hostaleria i restauració

Se suspèn l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d’entrega a domicili o recollida a l’establiment.

Resten exclosos d’aquesta suspensió, els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients allotjats, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l’establiment.


Les cases de turisme rural i hotels o hostals poden restar oberts, però es dóna la paradoxa que no poden venir els clients de fora de la comarca.

Esdeveniments i activitats nadalenques: Cavalcada de Reis

En breu es facilitarà més informació.


Controls importants dels Mossos d'Esquadra


Des d'aquesta mitjanit hi ha diversos controls dels Mossos d'Esquadra als perímetres de la comarca i en punts interiors. Porteu sempre els documents justificatius per acreditar que us podeu moure.


342 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page