top of page
Pressupost municipal

El pressupost del 2022 ascendeix a 1.077.809,00 €

 

El Ple de l’Ajuntament de Molló, en sessió extraordinària de 22 d’octubre de 2021, va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici del 2022, amb les seves Bases d’Execució, i la plantilla que comprèn tots els llocs de treball.

 

Per primera vegada, el pressupost aprovat inicialment supera el milió d'euros, i s'enfila fins als 1.077.809,00 €. Aquest increment del pressupost d'un 31% es deu bàsicament a la incorporació de la subvenció del PUOSC 2022 de la Generalitat de Catalunya, per import de 250.000 €.

 

Pel què fa les despeses, i resumit per gran àrees, destaquen les Obres de millora de la pista poliesportiva que inclouran la generació d'una coberta per aquest espai amb una assignació de 453.000 € (42,03%). Aquestes obres estan finançades per una subvenció del PUOSC de la Generalitat de Catalunya i es preveu sol·licitar ajuda també a la Diputació de Girona.

 

La segona àrea de despesa és la de Recursos Humans amb 175.745,00 € (16,31%). Aquesta partida de diners inclou totes les despeses de personal, seguretat social, formació,...

 

La tercera àrea de major despesa prevista al pressupost Vies públiques i Serveis municipals, amb 152.890,00 € (14,19%). Aquesta partida inclou les despeses de manteniment i inversió en vies públiques, treballs d'enjardinament, mobiliari urbà, despeses de la xarxa d'aigua i clavegueram, la recollida i tractament de residus o l'enllumenat dels carrers,...

 

La quarta àrea de despesa es correspon amb els Serveis a les Persones i Equipaments amb 129.300,00 € (12,00%), que inclou les despeses en cultura, festes, esports, manteniment dels equipaments públics, ajudes i subvencions a la ciutadania, participació o comunicació.

 

La cinquena àrea de despesa és la d'Administració General, amb 99.099,00 € (9,19%), que inclou les despeses d'assegurances, informàtica, telecomunicacions, calefacció, organització, correus, participació en altres entitats...

 

La sisena àrea de despesa és la de Promoció Econòmica, amb 31.050,00 € (2,88%). Aquesta partida inclou les despeses en promoció econòmica, fires i turisme.

 

La setena àrea de despesa és la de Desenvolupament Rural i Medi Natural, amb 26.225,00 € (2,43%), que inclou despeses en camins rurals, gestió de boscos i comunals, espais naturals...

 

La vuitena i última àrea de despesa és la d'Amortització de Préstecs, que pel 2022 es correspon amb 10.500,00€ (0,97%).

S'aprova el pressupost de 2021 que puja a 743.781,90€

 

El Ple de l’Ajuntament de Molló, en sessió extraordinària de 30 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici del 2021, amb les seves Bases d’Execució, i la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. Al no presentar-se al·legacions va quedar aprovat definitivament el 2 de desembre de 2020

 

El pressupost de 2021 puja a un total de 743.781,90€ i està equilibrat entre ingressos i despeses.

 

Pel què fa les despeses, i resumit per gran àrees, destaquen les Obres de l'Espai Jove que inclouran tota la reforma de la planta baixa de la Casa Vila amb 170.000,00€ (22,86%). Aquestes obres estan finançades per una subvenció del PUOSC de la Generalitat de Catalunya per import de 120.000,00€.

 

La segona àrea de despesa és la de Vies públiques i Serveis municipals, amb 146.000,00€ (19,63%). Aquesta partida inclou les despeses de manteniment i inversió en vies públiques, treballs d'enjardinament, mobiliari urbà, despeses de la xarxa d'aigua i clavegueram, la recollida i tractament de residus o l'enllumenat dels carrers,...

 

La tercera àrea de major despesa prevista al pressupost és la de Recursos Humans amb 145.425,00€ (19,55%). Aquesta partida de diners inclou totes les despeses de personal, seguretat social, formació,...

 

La quarta àrea de despesa es correspon amb els Serveis a les Persones, amb 123.000,00€ (16,54%), que inclou les despeses en cultura, festes, esports, manteniment dels equipaments públics, ajudes i subvencions a la ciutadania, participació o comunicació.

 

La cinquena àrea de despesa és la d'Administració General, amb 92.241,90€ (12,40%), que inclou les despeses d'assegurances, informàtica, telecomunicacions, calefacció, organització, correus, participació en altres entitats...

 

La sisena àrea de despesa és la de Promoció Econòmica, amb 32.500,00€ (4,37%). Aquesta partida inclou les despeses en promoció econòmica, fires i turisme.

 

La setena àrea de despesa és la de Desenvolupament Rural, amb 24.115,00€ (3,24%), que inclou despeses en camins rurals, gestió de boscos i comunals,...

 

La vuitena i última àrea de despesa és la d'Amortització de Préstecs, que pel 2021 es correspon amb 10.500,00€ (1,41%).

bottom of page