Programa de pavimentació de camins rurals de titularitat municipal, anualitat 2013

OBJECTE I PROCEDIMENT

L’objecte d’aquesta convocatòria és la de recollir les sol•licituds de veïns i veïnes del municipi interessats en pavimentar camins rurals de titularitat municipal.

 

L'Ajuntament té una partida pressupostària per pavimentar camins rurals del municipi de Molló. A fi de distribuir-la, ja que no es podran pavimentar tots els quilòmetres pendents, es demana als veïns afectats que ho sol•licitin, i que així l'Ajuntament pugui valorar la seva inclusió o no al programa de pavimentació.

Fase 1: Els veïns interessats/afectats sol•liciten inclusió d'un camí al Programa.

Fase 2: L'Ajuntament valora les sol•licituds, d'acord amb un criteris previs.

Fase 3: L'Ajuntament encetarà una ronda de reunions amb els veïns, per valorar el grau de cofinançament que estan disposats a aportar-hi.

Fase 4: L'Ajuntament valora quins camins inclou al programa, d'acord amb els criteris anteriors i el grau de cofinançament per part dels veïns, tot publicant-ne una resolució definitiva.


CONSIDERACIONS OBLIGATÒRIES

Només es pot sol•licitar incloure al programa camins que siguin de titularitat municipal. En tot cas, és probable que en alguns casos s'hagin de fer documents de cessió gratuïta.


CRITERIS PER INCLOURE CAMINS AL PROGRAMA

  • Camins que comuniquin equipaments o infraestructures municipals  o d'interès general (25 punts per equipament, amb un màxim de 100 punts)
  • Camins que comuniquin la major quantitat de masies/habitatges/finques (10 punts per cada masia/habitatge/finca). Només es tindrà en compte masies/habitatges/finca on el propietari de la mateixa consti a la sol•licitud.
  • Camins que comuniquin masies/habitatges amb la major quantitat de persones residents (empadronades abans de publicar aquesta convocatòria) (6 punts per cada empadronat/da per any de residència (cada dos mesos complets 1 punt), computant 2011 i 2012). Només es tindrà en compte masies/habitatges on el propietari consti a la sol•licitud.
  • Grau de cofinançament: 1 punt per cada punt percentual de cofinançament per part dels privats. Per exemple, 3 privats sol•liciten la inclusió d'un camí al programa perquè els beneficia a tots 3. Si estan disposats a finançar un 53%, i l'ajuntament hi posa 1.000 euros, la part privada hauria de posar-hi 530 euros. Si els privats hi posen el 100%, vol dir que igualen l'aportació de l'ajuntament, és a dir 1.000 euros més. Aquesta aportació es tractaria a les reunions que es farien específicament per això.


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS

Cal omplir una sol•licitud estàndard que trobareu a les oficines municipals o al web www.mollo.cat. El termini de presentació de sol•licituds és fins el 17 de maig de 2013.


SOL•LICITANTS

Poden realitzar sol•licitud conjunta tots aquells propietaris de finques/habitatges/masies per on passin els camins que es demana incloure al programa. Per exemple, si un camí beneficia 3 propietaris (una masia i dues finques sense cap construcció), hauran de fer sol•licitud conjunta.

DOCUMENTACIÓ

 

Més informació

AJUNTAMENT DE MOLLÓ
Regidoria de Territori i Obres Públiques
www.mollo.cat
Telf. 972.74.03.87

Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (El Ripollès, Girona) - 972740387

 

Seu electrònica | Tots els drets reservats | Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z