top of page
1200px-Pumiforme.jpg
Ordenança de protecció
i tinença d'animals de companyia

En els darrers anys s’han produït canvis significatius en la ciutadania en relació amb la sensibilitat envers els animals, pel que fa a considerar el respecte de l’espècie humana pels drets dels animals com a base de la coexistència de les espècies en el món.

 

S’ha incrementat el nombre d’animals que viuen a les ciutats i, per tant, les implicacions que aquest increment té en aspectes de convivència ciutadana.

 

La tinença d’aquests animals té un valor potencial afectiu i emocional molt important per a alguns ciutadans i ciutadanes, però comporta tot un seguit d’obligacions i responsabilitats en relació amb la resta de persones, la ciutat i el mateix animal, com també amb la resta d’espècies animals i vegetals que conviuen de forma natural a l’ecosistema urbà.

 

S’han produït modificacions importants en la normativa estatal i autonòmica que recullen aquests canvis de la ciutadania amb l’objectiu de regular la protecció dels animals i la tinença responsable. Aquestes circumstàncies han motivat la redacció d’una nova ordenança municipal que reguli la protecció i la tinença responsable dels animals adaptada al moment actual i a la normativa sectorial vigent, amb l’objectiu de millorar i garantir la convivència entre persones i animals al municipi.

Consulta l'ordenança

ANIMALS DE COMPANYIA V2.jpg
bottom of page