top of page
7.JPG

Alguns dels documents relatius als expedients de contractació de personal 

es publiquen al Tauler d'Edictes electrònic accessible des del web

 https://www.mollo.cat/etauler

PLAÇA C2 SERVEIS JURÍDICS 

Procés selectiu d’una plaça d’auxiliar administratiu/va, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’ajuntament de 2024, subgrup C2, en règim de funcionari/ària de carrera, mitjançant concurs-oposició, en execució de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2024,

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 d'abril al 13 de maig de 2024 (inclosos)

​DOCUMENTACIÓ:

​​​ 

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

PLAÇA PISCINA 2023

Procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la contractació com a perosnal laboral fix discontinu d'una persona responsable de la piscina municipal

Termini de presentació de sol·licituds: del 10 al 29 de maig de 2023 (ambdós inclosos)

​DOCUMENTACIÓ:

PLAÇA BORSA PEÓ MANTENIMENT

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de peons de manteniment de l’Ajuntament de Molló, mitjançant concurs, en règim de personal laboral temporal.

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 al 15 de maig de 2023  (inclosos) 

​DOCUMENTACIÓ:

PLAÇA ARQUITECTE

Procés selectiu pel sistema de concurs-oposició, d’una plaça d’arquitecte/a de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Molló per a l'any 2022, grup de classificació A1, en execució de l’oferta pública de l’any 2021, pel torn d’estabilització.

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 de gener a l'1 de febrer de 2023 (inclosos) 

​DOCUMENTACIÓ:

PLAÇA C2 SERVEIS JURÍDICS 

Procés selectiu pel sistema de concurs, d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Molló per a l'any 2022, grup de classificació C2, en execució de l’oferta pública de l’any 2021, pel torn d’estabilització.

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 de gener a l'1 de febrer de 2023 (inclosos) 

​DOCUMENTACIÓ:

 

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

PLAÇA AP PEÓ DE MANTENIMENT

Procés selectiu pel sistema de concurs, d’una plaça de peó de manteniment de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Molló per a l'any 2022, grup de classificació AP, en execució de l’oferta pública de l’any 2021, pel torn d’estabilització.

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 de gener a l'1 de febrer de 2023 (inclosos) 

​DOCUMENTACIÓ:

Pots presentar al Registre d'Entrada de l'Ajuntament la teva sol·licitud i tota la documentació adjunta per la seu electrònica tot clicant aquí.

PLAÇA C2 SERVEIS ECONÒMICS 

Procés selectiu pel sistema de concurs, d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Molló per a l'any 2022, grup de classificació c2, en execució de l’oferta pública de l’any 2021, pel torn d’estabilització.

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de setembre al 19 d'octubre de 2022 (inclosos)

​DOCUMENTACIÓ:

Ofertes de feina - Selecció de Personal
bottom of page