top of page
27654951_10157185837078625_1717690206963297321_n.jpg
Bústia ètica
Tens coneixement d’alguna mala pràctica o conducta inadequada
a l’Administració de l'Ajuntament de Molló i vols fer una alerta?
Pots aportar informació i documentació perquè el cas sigui estudiat?
Ho vols fer anònimament?
 

 

L'Ajuntament de Molló ofereix a la ciutadania un canal segur per impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern: la Bústia ètica.

La Bústia ètica és un canal electrònic segur que permet a qualsevol persona fer alertes, de forma anònima i amb garantia de confidencialitat, sobre males pràctiques o conductes irregulars a l’Ajuntament de Molló i el seu sector públic, en àmbits com aquests:

 • Actuacions públiques dels alts càrrecs i del personal directiu

 • Actuacions relacionades amb la contractació pública

 • Actuacions públiques del personal de la funció pública

La persona alertadora és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. La Bústia ètica és un mitjà de participació ciutadana segur, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les conductes exigibles.

Per altra banda, si es vol expressar una queixa o un suggeriment sobre el municipi o la gestió d'algun tema municipal el més indicat és fer-ho a través del canal de Queixes i suggeriments

Objectius de la bústia ètica

La Bústia ètica vol impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern a l'Ajuntament de Molló i el seu sector públic, contribuir a garantir l’eficàcia dels codis ètics i de les regles de conducta en l’Administració pública i assolir una bona gestió fonamentada en la qualitat democràtica institucional i en la confiança de les persones en les institucions públiques.

Els objectius específics de la Bústia ètica són:

 • Garantir i afavorir que es compleixin els principis ètics i les regles de conducta que han de seguir els alts càrrecs i el personal directiu de l’Ajuntament i el seu sector públic.

 • Garantir, fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en els àmbits de la gestió pública en matèria de contractació pública.

 • Garantir i fomentar les bones pràctiques i evitar irregularitats en matèria de funció pública.

La persona alertadora és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. La Bústia ètica és un mitjà de participació ciutadana segur, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les conductes exigible

Confidencialitat

La Bústia ètica garanteix la confidencialitat de les persones que decideixin facilitar la seva identitat, que no serà revelada en cap moment, de manera directa ni indirecta.

La persona alertadora té també l’opció de trametre l’alerta de manera anònima, sense facilitar en cap moment dades identificatives ni de contacte durant el procés de tramitació.

Les persones alertadores obtindran protecció eficaç de l’Administració de l'Ajuntament sobre la seva intimitat, privacitat i anonimat i sobre la seva integritat professional o laboral, d’acord amb allò que preveuen les normes reguladores.

El canal fa servir un sistema que oculta qualsevol dada que pugui permetre la identificació, tant de la persona que comunica els fets com del seu dispositiu informàtic connectat a la xarxa.

La comunicació es pot tramitar de manera anònima mitjançant dues opcions:

 • Fent servir el navegador habitual, però sense facilitar les dades identificatives i de contacte. En aquest cas queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa l’alerta.

 • Utilitzant una xarxa d’anonimització. El navegador TOR és un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a internet. Per utilitzar el navegador TOR, cal baixar-lo des de la pàgina de descàrrega pròpia i escriure la següent adreça a la barra de cerca: https://mollo.bustiaetica.seu-e.cat/. Un cop connectats a TOR, la connexió passa a través de túnels xifrats que fan impossible el rastreig de la font de la informació. L’ús de la xarxa TOR per accedir a la Bústia és aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc, perquè garanteix l’anonimat de la persona en el moment de la recepció de l’alerta. Això no obstant, cal recordar que qui comunica ha de preservar, també, l’anonimat en el moment de l’emissió. Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de TOR.

Requisits

Les alertes adreçades a la Bústia ètica han de complir els requisits següents:

 • Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de l'actuació pública.

 • Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir-ne les proves. No es poden iniciar actuacions fonamentades només en opinions.

 • Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat de l’Administració de l'Ajuntament de Molló.

 • No s’admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.

Accés a la Bústia ètica

Web: https://mollo.bustiaetica.seu-e.cat/

 

c2085443-d259-480c-be2d-1b72442feb1f.jpg
bottom of page