L'Ajuntament de Molló té delegada la recaptació de tributs (Vehicles, IBI Urbana i Rústica, Escombraries, Aigua i IAE) al Consorci-Servei de Recaptació de la Cerdanya-Ripollès.

Per a pagar qualsevol d'aquest tributs us podeu adreçar a l'Oficina de Recaptació:
 

C/ del Progrés, 22, RIPOLL
Telèfon: 972.70.09.00
A/e: recaptacio@cerdanyaripolles.cat

Web: http://cerdanyaripolles.cat/

Podeu realitzar diversos tràmits online a la web del Consorci de Recaptació de la Cerdanya-Ripollès.

Es fa saber a tos els veïns i contribuents del municipi que tots els impostos i taxes municipals es cobren en el tres terminis anuals de cobrança següents:

 

ANUALITAT 2020

 

Primera cobrança:  al mes de febrer

 

- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

 

Segona cobrança: al mes de maig

 

- 50 % Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana

- Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Rústica i característiques especials 

- 50% Escombraries Domiciliaries-Industrials

- Subministrament d'aigua 2n. Semestre  2019

       

Tercera cobrança: al mes d'octubre

 

- 50% IBI urbana

- 50% escombraries

- Subministrament d'aigua 1r. semestre 2020

- Impost sobre Activitats Econòmiques   

ANUALITAT 2019

 

Primera cobrança:  al mes de febrer

 

- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

 

Segona cobrança: al mes de maig

 

- 50 % Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana

- Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Rústica i característiques especials 

- 50% Escombraries Domiciliaries-Industrials

- Subministrament d'aigua 2n. Semestre  2018

       

Tercera cobrança: al mes d'octubre

 

- 50% IBI urbana

- 50% escombraries

- Subministrament d'aigua 1r. semestre 2019

- Impost sobre Activitats Econòmiques   

 

Ordenances fiscals vigentsL'Ajuntament de Molló té aprovades les següents ordenances fiscals vigents:

 

00 Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

01 Impost sobre béns immobles
02 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
03 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
04 Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
05 Impost sobre activitats econòmiques
06 Ordenança reguladora del règim de devolució d’ingressos indeguts
07 Taxa per expedició de documents administratius
08 Taxa per llicència d’obertura d’establiments, llicència, autorització, règim de comunicació i altres permisos municipals d’activitats
09 Taxa per llicencies urbanístiques
10 Taxa de cementiri municipal
11 Taxa de clavegueram
12 Taxa per recollida d'escombraries i deixalles
13 Ordenança per serveis per espectacles o transports
14 Ordenança general reguladora dels preus públics
15 Contribucions especials
16 Taxa pel subministrament d’aigua
17 Taxa per la utilització de l’escut municipal
18 Ordenança general reguladora de les taxes per a la utilització privativa o per a l’aprofitament especial del domini públic local
19 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal

 

 

 

Podeu consultar les ordenances a l'anunci al BOP de Girona següent:

 

Ordenances Fiscals

© Tots els drets reservats. Nota legal. Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (Girona)

 

Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z