top of page
Suma-como-puedo-domiciliar-mis-recibos-e
Ordenances fiscals i calendari del contribuent

Qui recapta els impostos i taxes de l'Ajuntament de Molló?

 

L'Ajuntament de Molló té delegada la recaptació de tributs a:

 

 • Vehicles, IBI Urbana i Rústica, Escombraries, Aigua, Plusvàlues i IAE: al Consorci-Servei de Recaptació de la Cerdanya-Ripollès.

 • Taxa per a subministraments que resultin d’interès general (1,5%) a partir de l'1 de gener de 2021: XALOC de la Diputació de Girona.

 • Cementiri i guals: Ajuntament de Molló, a les oficines municipals.

CONSORCI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS

C/ del Progrés, 22, RIPOLL
Departament de Recaptació: 972 700 146
Departament de Cadastre: 972 700 900

Web: https://cerdanyaripolles.cat

Oficina Virtual Tributària: https://ovt.cerdanyaripolles.cat/ct/

XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)

Gran Via de Jaume I, 39, GIRONA
Telèfon: 872 081 791

Web: https://www.xalocgirona.cat

Quan es paguen els impostos i taxes?

Es fa saber a tos els veïns i contribuents del municipi que tots els impostos i taxes municipals es cobren en el tres terminis anuals de cobrança següents:

 

ANUALITAT 2024

Primera cobrança:  de l'1 de febrer al 4 d'abril de 2024:

 

- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

Els subjectes que tinguin l'IVTM domiciliat bancàriament es girarà el rebut el 15/03/2024.

Segona cobrança: del 15 d'abril al 1 de juliol de 2024:

- 100% IBI urbana no domiciliat

- 50 % IBI urbana domiciliat

- 100% IBI rústica i especial

- Escombraries 1r semestre 2024

- Subministrament d'aigua 2n. Semestre  2023

Els subjectes que tinguin les escombraries i l'aigua domiciliats bancàriament es girarà el rebut el 16/05/2024.

Els subjectes que tinguin l'IBI domiciliat bancàriament es girarà el rebut el 17/06/2024.

Tercera cobrança: del 2 de setembre al 15 de novembre de 2024:

 

- 50% IBI urbana domiciliat

- Escombraries 2n semestre 2024

- Subministrament d'aigua 1r. semestre 2024

- Impost sobre Activitats Econòmiques   

Els subjectes que tinguin aquests impostos o taxes domiciliats bancàriament es girarà el rebut el 16/10/2024.

Ordenances Fiscals

Ordenances fiscals vigentsL'Ajuntament de Molló té aprovades les següents ordenances fiscals vigents:

 

 • 00 Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 • 01 Impost sobre béns immobles

 • 02 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 • 03 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 • 04 Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

 • 05 Impost sobre activitats econòmiques

 • 06 Règim de devolució d’ingressos indeguts

 • 07 Taxa per expedició de documents administratius

 • 08 Taxa per llicència d’obertura d’establiments, llicència, autorització, règim de comunicació i altres permisos municipals d’activitats

 • 09 Taxa per llicencies urbanístiques

 • 10 Taxa de cementiri municipal

 • 11 Taxa de clavegueram

 • 12 Taxa per recollida d'escombraries i deixalles

 • 13 Serveis per espectacles o transports

 • 14 Ordenança general reguladora dels preus públics

 • 15 Contribucions especials

 • 16 Taxa pel subministrament d’aigua

 • 17 Taxa per la utilització de l’escut municipal

 • 18 Taxes per a la utilització privativa o per a l’aprofitament especial del domini públic local

 • 19 Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal

 • 20 Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general

 

Podeu consultar les ordenances a l'anunci al BOP de Girona següent:

En data 06/04/2023 s'ha aprovat definitivament la modificiació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 

bottom of page