Suma-como-puedo-domiciliar-mis-recibos-e
Ordenances fiscals i calendari del contribuent

L'Ajuntament de Molló té delegada la recaptació de tributs corresponents a:

 

 • Vehicles, IBI Urbana i Rústica, Escombraries, Aigua, Plusvàlues i IAE: al Consorci-Servei de Recaptació de la Cerdanya-Ripollès.

 • Taxa per a subministraments que resultin d’interès general (1,5%) a partir de l'1 de gener de 2021: XALOC de la Diputació de Girona.

 • Cementiri: Ajuntament de Molló, a les oficines municipals.

CONSORCI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS

C/ del Progrés, 22, RIPOLL
Departament de Recaptació: 972 700 146
Departament de Cadastre: 972 700 900

Web: https://cerdanyaripolles.cat

XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)

Gran Via de Jaume I, 39, GIRONA
Telèfon: 872 081 791

Web: https://www.xalocgirona.cat

Calendari contribuent

Es fa saber a tos els veïns i contribuents del municipi que tots els impostos i taxes municipals es cobren en el tres terminis anuals de cobrança següents:

 

ANUALITAT 2021

 

Primera cobrança:  de l'1 de febrer a l'1 abril de 2021:

 

- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

 

Segona cobrança: del 15 d'abril al 30 de juny de 2021:

Els subjectes que tinguin domiciliats els rebuts, les escombraries i aigua es giraran el 07/05/2021 i l'IBI el 03/06/2021

 

- 50 % Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana

- Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Rústica i característiques especials 

- Escombraries 1r semestre 2021

- Subministrament d'aigua 2n. Semestre  2020

       

Tercera cobrança: del 15 de setembre al 15 de novembre de 2021

 

- 50% IBI urbana

- Escombraries 2n semestre 2021

- Subministrament d'aigua 1r. semestre 2021

- Impost sobre Activitats Econòmiques   

 

 

Ordenances Fiscals

Ordenances fiscals vigentsL'Ajuntament de Molló té aprovades les següents ordenances fiscals vigents:

 

 • 00 Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 • 01 Impost sobre béns immobles

 • 02 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 • 03 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 • 04 Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

 • 05 Impost sobre activitats econòmiques

 • 06 Règim de devolució d’ingressos indeguts

 • 07 Taxa per expedició de documents administratius

 • 08 Taxa per llicència d’obertura d’establiments, llicència, autorització, règim de comunicació i altres permisos municipals d’activitats

 • 09 Taxa per llicencies urbanístiques

 • 10 Taxa de cementiri municipal

 • 11 Taxa de clavegueram

 • 12 Taxa per recollida d'escombraries i deixalles

 • 13 Serveis per espectacles o transports

 • 14 Ordenança general reguladora dels preus públics

 • 15 Contribucions especials

 • 16 Taxa pel subministrament d’aigua

 • 17 Taxa per la utilització de l’escut municipal

 • 18 Taxes per a la utilització privativa o per a l’aprofitament especial del domini públic local

 • 19 Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal

 • 20 Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general

 

Podeu consultar les ordenances a l'anunci al BOP de Girona següent: