L'Ajuntament de Molló té delegada la recaptació de tributs (Vehicles, IBI Urbana i Rústica, Escombraries, Aigua i IAE) al Consorci-Servei de Recaptació de la Cerdanya-Ripollès.

Per a pagar qualsevol d'aquest tributs us podeu adreçar a l'Oficina de Recaptació:
 

C/ del Progrés, 22, RIPOLL
Telèfon: 972.70.09.00
A/e: recaptacio@cerdanyaripolles.cat

Web: http://cerdanyaripolles.cat/

Podeu realitzar diversos tràmits online a la web del Consorci de Recaptació de la Cerdanya-Ripollès.

Es fa saber a tos els veïns i contribuents del municipi que tots els impostos i taxes municipals es cobren en el tres terminis anuals de cobrança següents:

 

ANUALITAT 2020

 

Primera cobrança:  al mes de febrer

 

- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

 

Segona cobrança: al mes de maig

 

- 50 % Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana

- Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Rústica i característiques especials 

- 50% Escombraries Domiciliaries-Industrials

- Subministrament d'aigua 2n. Semestre  2019

       

Tercera cobrança: al mes d'octubre

 

- 50% IBI urbana

- 50% escombraries

- Subministrament d'aigua 1r. semestre 2020

- Impost sobre Activitats Econòmiques   

Per Decret d’Alcaldia de 2 d’abril de 2020 s’ha aprovat la modificació del calendari fiscal per l’any 2020, arran de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. Amb aquesta decisió, l'Ajuntament pretén millorar la fiscalitat dels contribuents en aquests moments de dificultats econòmiques arran de la crisi sanitària.

 

Durant el 2n període de cobrança s'ha de pagar:

 

  • 50 % Impost sobre Béns immobles de naturalesa urbana.

  • 100% Impost sobre Béns immobles de naturalesa rústica i característiques especials.

  • 50% Escombraries

  • Subministrament d'aigua 2n. Semestre 2019

 

Així doncs, el segon període de cobrança que era del 15 d'abril al 30 de juny, s'amplia fins el 14 de setembre de 2020. Les persones que tinguin taxes o impostos domiciliats al banc, els rebuts de les taxes del subministrament d'aigua potable (consum 2n semestre de 2019 i el 50% de les escombraries del 2020) es giraran el 13 de juliol de 2020 (abans era el 7 de maig). El 50% de l'IBI del 2020 es passarà a cobrar via rebut bancari el 13 d'agost de 2020 (i no el 3 de juny com estava previst).

 

El tercer període de cobrament es paga:

 

  • 50 % Impost sobre Béns immobles de naturalesa urbana.

  • 50% escombraries

  • Subministrament d'aigua 1r. semestre 2020

  • Impost sobre Activitats Econòmiques

 

El període de pagament d'aquest tercer període era del 15 de setembre al 16 de novembre, i ara s'amplia fins el 30 de novembre de 2020. Els rebuts domiciliats d'aquests conceptes es giraran el 13 de novembre de 2020.

 

L'Ajuntament està valorant altres mesures fiscals per tal de millorar l'economia dels ciutadans i empreses del municipi.

 

 

Ordenances fiscals vigentsL'Ajuntament de Molló té aprovades les següents ordenances fiscals vigents:

 

00 Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

01 Impost sobre béns immobles
02 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
03 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
04 Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
05 Impost sobre activitats econòmiques
06 Ordenança reguladora del règim de devolució d’ingressos indeguts
07 Taxa per expedició de documents administratius
08 Taxa per llicència d’obertura d’establiments, llicència, autorització, règim de comunicació i altres permisos municipals d’activitats
09 Taxa per llicencies urbanístiques
10 Taxa de cementiri municipal
11 Taxa de clavegueram
12 Taxa per recollida d'escombraries i deixalles
13 Ordenança per serveis per espectacles o transports
14 Ordenança general reguladora dels preus públics
15 Contribucions especials
16 Taxa pel subministrament d’aigua
17 Taxa per la utilització de l’escut municipal
18 Ordenança general reguladora de les taxes per a la utilització privativa o per a l’aprofitament especial del domini públic local
19 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal

 

 

 

Podeu consultar les ordenances a l'anunci al BOP de Girona següent:

 

Ordenances Fiscals

Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (El Ripollès, Girona) - 972740387

 

Seu electrònica | Tots els drets reservats | Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z